www.lilicat.com

Kaleidoscope

Un site utilisant WordPress

Abécédaire chinois Qianziwen 千字文

25 Août 2012

[Intro] Suite de l’article

《千字文》原文 Texte original des Mille Caractères (1008 plus précisément)
〔梁〕 敕员外散骑侍郎 周兴嗣 撰 Recuillis par ZHOU Xingci sous la dynastie de Liang

天 地 玄 黄 宇 宙 洪 荒
tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng
日 月 盈 昃 辰 宿 列 张
rì yuè yíng zè chén xiǔ liè zhāng
寒 来 暑 往 秋 收 冬 藏
hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng
闰 余 成 岁 律 吕 调 阳
rùn yú chéng suì lǜ lǚ tiáo yáng
云 腾 致 雨 露 结 为 霜
yún téng zhì yǔ lù jié wéi shuāng
金 生 丽 水 玉 出 昆 冈
jīn shēng lì shuǐ yù chū kūn gāng
剑 号 巨 阙 珠 称 夜 光
jiàn hào jùquè zhū chēng yè guāng
果 珍 李 柰 菜 重 芥 姜
guǒ zhēn lǐ nài cài zhòng jiè jiāng
海 咸 河 淡 鳞 潜 羽 翔
hǎi xián hé dàn lín qián yǔ xiáng
龙 师 火 帝 鸟 官 人 皇
lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng
始 制 文 字 乃 服 衣 裳
shǐ zhì wén zì nǎi fú yī shāng
推 位 让 国 有 虞 陶 唐
tuī wèi ràng guó yǒu yú táo táng
吊 民 伐 罪 周 发 殷 汤
diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng
坐 朝 问 道 垂 拱 平 章
zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng
爱 育 黎 首 臣 伏 戎 羌
ài yù lí shǒu chén fú róng qiāng
遐 迩 一 体 率 宾 归 王
xiá ěr yī tǐ shuài bīn guī wáng
鸣 凤 在 竹 白 驹 食 场
míng fèng zài zhú bái jū shí chǎng
化 被 草 木 赖 及 万 方
huà bèi cǎo mù lài jí wàn fāng
盖 此 身 发 四 大 五 常
gài cǐ shēn fā sì dà wǔ cháng
恭 惟 鞠 养 岂 敢 毁 伤
gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ shāng
女 慕 贞 洁 男 效 才 良
nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng
知 过 必 改 得 能 莫 忘
zhī guò bì gǎi dé néng mò wàng
罔 谈 彼 短 靡 恃 己 长
wǎng tán bǐ duǎn mí shì jǐ cháng
信 使 可 覆 器 欲 难 量
xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng
墨 悲 丝 染 诗 赞 羔 羊
mòbēisīrǎn shī zàn gāo yáng
景 行 维 贤 克 念 作 圣
jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng
德 建 名 立 形 端 表 正
dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng
空 谷 传 声 虚 堂 习 听
kōng gǔ chuán shēng xū táng xí tīng
祸 因 恶 积 福 缘 善 庆
huò yīn è jī fú yuán shàn qìng
尺 璧 非 宝 寸 阴 是 竞
chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng
资 父 事 君 曰 严 与 敬
zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng
孝 当 竭 力 忠 则 尽 命
xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mìng
临 深 履 薄 夙 兴 温 凊
línshēnlǚbáo sù xīng wēn qīng
似 兰 斯 馨 如 松 之 盛
sì lán sī xīn rú sōng zhī shèng
川 流 不 息 渊 澄 取 映
chuān liú bù xī yuān chéng qǔ yìng
容 止 若 思 言 辞 安 定
róng zhǐ ruò sī yán cí ān dìng
笃 初 诚 美 慎 终 宜 令
dǔchūchéngměi shèn zhōng yí lìng
荣 业 所 基 籍 甚 无 竟
róng yè suǒ jī jí shèn wú jìng
学 优 登 仕 摄 职 从 政
xué yōu dēng shì shè zhí cóng zhèng
存 以 甘 棠 去 而 益 咏
cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng
乐 殊 贵 贱 礼 别 尊 卑
lè shū guì jiàn lǐ bié zūn bēi
上 和 下 睦 夫 唱 妇 随
shàng hé xià mù fū chàng fù suí
外 受 傅 训 入 奉 母 仪
wài shòu fù xùn rù fèng mǔ yí
诸 姑 伯 叔 犹 子 比 儿
zhū gū bó shú yóu zǐ bǐ ér
孔 怀 兄 弟 同 气 连 枝
kǒnghuáixiōngdì tóng qì lián zhī
交 友 投 分 切 磨 箴 规
jiāo yǒu tóu fèn qiē mó zhēn guī
仁 慈 隐 恻 造 次 弗 离
rén cí yǐn cè zào cì fú lí
节 义 廉 退 颠 沛 匪 亏
jié yì lián tuì diān pèi fěi kuī
性 静 情 逸 心 动 神 疲
xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí
守 真 志 满 逐 物 意 移
shǒuzhēnzhìmǎn zhú wù yì yí
坚 持 雅 操 好 爵 自 縻
jiān chí yǎ cāo hǎo jué zì mí
都 邑 华 夏 东 西 二 京
dū yì huá xià dōng xī èr jīng
背 邙 面 洛 浮 渭 据 泾
bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng
宫 殿 盘 郁 楼 观 飞 惊
gōng diàn pán yù lóu guān fēi jīng
图 写 禽 兽 画 彩 仙 灵
tú xiě qín shòu huà cǎi xiān líng
丙 舍 旁 启 甲 帐 对 楹
bǐng shè páng qǐ jiá zhàng duì yíng
肆 筵 设 席 鼓 瑟 吹 笙
sì yán shè xí gǔ sè chuī shēng
升 阶 纳 陛 弁 转 疑 星
shēng jiē nà bì biàn zhuàn yí xīng
右 通 广 内 左 达 承 明
yòu tōng guǎng nèi zuǒ dá chéng míng
既 集 坟 典 亦 聚 群 英
jì jí fén diǎn yì jù qún yīng
杜 稿 钟 隶 漆 书 壁 经
dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng
府 罗 将 相 路 侠 槐 卿
fǔ luó jiàng xiàng lù xiá huái qīng
户 封 八 县 家 给 千 兵
hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng
高 冠 陪 辇 驱 毂 振 缨
gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng
世 禄 侈 富 车 驾 肥 轻
shì lù chǐ fù chē jià féi qīng
策 功 茂 实 勒 碑 刻 铭
cè gōng mào shí lè bēi kè míng
磻 溪 伊 尹 佐 时 阿 衡
pán xī yī yǐn zuǒ shí ē héng)。
奄 宅 曲 阜 微 旦 孰 营
yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng
桓 公 匡 合 济 弱 扶 倾
huán gōng kuāng hé jì ruò fú qīng
绮 回 汉 惠 说 感 武 丁
qǐ huí hàn huì yuè gǎn wǔ dīng
俊 义 密 勿 多 士 寔 宁
jùn yì mì wù duō shì shí níng
晋 楚 更 霸 赵 魏 困 横
jìn chǔ gēng bà zhào wèi kùn héng
假 途 灭 虢 践 土 会 盟
jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng
何 遵 约 法 韩 弊 烦 刑
hé zūn yuē fǎ hán bì fán xíng
起 翦 颇 牧 用 军 最 精
qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng
宣 威 沙 漠 驰 誉 丹 青
xuān wēi shā mò chí yù dān qīng
九 州 禹 迹 百 郡 秦 并
jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng
岳 宗 泰 岱 禅 主 云 亭
yuè zōng tài dài chán zhǔ yún tíng
雁 门 紫 塞 鸡 田 赤 诚
yàn mén zǐ sài jī tián chì chéng
昆 池 碣 石 钜 野 洞 庭
kūn chí jié shí jù yě dòng tíng
旷 远 绵 邈 岩 岫 杳 冥
kuàng yuǎn mián miǎo yán yòu yǎo míng
治 本 于 农 务 兹 稼 穑
zhì běn yú nóng wù zī jià sè
俶 载 南 亩 我 艺 黍 稷
chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì
税 熟 贡 新 劝 赏 黜 陟
shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì
孟 轲 敦 素 史 鱼 秉 直
mèng kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí
庶 几 中 庸 劳 谦 谨 敕
shù jǐ zhōng yōng láo qiān jǐn chì
聆 音 察 理 鉴 貌 辨 色
líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè
贻 厥 嘉 猷 勉 其 祗 植
yí jué jiā yóu miǎn qí zhī zhí
省 躬 讥 诫 宠 增 抗 极
xǐng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí
殆 辱 近 耻 林 皋 幸 即
dài rǔ jìn chǐ lín gāo xìng jí
两 疏 见 机 解 组 谁 逼
liǎng shū jiàn jī jiè zǔ shéi bī
索 居 闲 处 沉 默 寂 寥
suǒ jū xián chù chén mò jì liáo
求 古 寻 论 散 虑 逍 遥
qiú gǔ xún lùn sǎn lǜ xiāo yáo
欣 奏 累 遣 戚 谢 欢 招
xīn zòu lěi qiǎn qī xiè huān zhāo
渠 荷 的 历 园 莽 抽 条
qú hé dí lì yuán mǎng chōu tiáo
枇 杷 晚 翠 梧 桐 蚤 凋
pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo
陈 根 委 翳 落 叶 飘 摇
chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo
游 鹍 独 运 凌 摩 绛 霄
yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo
耽 读 玩 市 寓 目 囊 箱
dān dú wán shì yù mù náng xiāng
易 輶 攸 畏 属 耳 垣 墙
yì yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng
具 膳 餐 饭 适 口 充 肠
jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng
饱 饫 烹 宰 饥 厌 糟 糠
bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng
亲 戚 故 旧 老 少 异 粮
qīn qì gù jiù lǎo shào yì liáng
妾 御 绩 纺 侍 巾 帷 房
qiè yù jì fǎng shì jīn wéi fáng
纨 扇 圆 洁 银 烛 炜 煌
wán shàn yuán jié yín zhú wěi huáng
昼 眠 夕 寐 蓝 笋 象 床
zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng
弦 歌 酒 宴 接 杯 举 殇
xián gē jiǔ yàn jié bēi jǔ shāng
矫 手 顿 足 悦 豫 且 康
jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng
嫡 后 嗣 续 祭 祀 烝 尝
dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng
稽 颡 再 拜 悚 惧 恐 惶
jī sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng
笺 牒 简 要 顾 答 审 详
jiān dié jiǎn yào gù dá shěn xiáng
骸 垢 想 浴 执 热 愿 凉
hài gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng
驴 骡 犊 特 骇 跃 超 骧
lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng
诛 斩 贼 盗 捕 获 叛 亡
zhū zhǎn zéi dào pǔ huò pàn wáng
布 射 僚 丸 嵇 琴 阮 箫
bù shè liáo wán jī qín ruǎn xiāo
恬 笔 伦 纸 钧 巧 任 钓
tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rèn diào
释 纷 利 俗 并 皆 佳 妙
shì fēn lì sú bìngjiējiāmiào
毛 施 淑 姿 工 颦 妍 笑
máo shī shū zī gōng pín yán xiào
年 矢 每 催 曦 晖 朗 曜
nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào
璇 玑 悬 斡 晦 魄 环 照
xuán jī xuán wò huì pò huán zhào
指 薪 修 祜 永 绥 吉 劭
zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào
矩 步 引 领 俯 仰 廊 庙
jù bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào
束 带 矜 庄 徘 徊 瞻 眺
shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào
孤 陋 寡 闻 愚 蒙 等 诮
gū lòu guǎ wén yú méng děng xiào
谓 语 助 者 焉 哉 乎 也
wèi yǔ zhù zhě yān zāi hū yě


Vous pouvez en suivre les commentaires par le biais du flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un trackback depuis votre propre site.


Laissez un commentaire

*


Copyright © 2024 Kaleidoscope
CMS par WordPress et conçu par Lilicat