www.lilicat.com

Kaleidoscope

Un site utilisant WordPress

Abécédaire chinois Qianziwen 千字文

25 Août 2012

[Intro] Suite de l’article

《千字文》原文 Texte original des Mille Caractères (1008 plus précisément)
〔梁〕 敕员外散骑侍郎 周兴嗣 撰 Recuillis par ZHOU Xingci sous la dynastie de Liang

天 地 玄 黄 宇 宙 洪 荒
tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng
日 月 盈 昃 辰 宿 列 张
rì yuè yíng zè chén xiǔ liè zhāng
寒 来 暑 往 秋 收 冬 藏
hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng
闰 余 成 岁 律 吕 调 阳
rùn yú chéng suì lǜ lǚ tiáo yáng
云 腾 致 雨 露 结 为 霜
yún téng zhì yǔ lù jié wéi shuāng
金 生 丽 水 玉 出 昆 冈
jīn shēng lì shuǐ yù chū kūn gāng
剑 号 巨 阙 珠 称 夜 光
jiàn hào jùquè zhū chēng yè guāng
果 珍 李 柰 菜 重 芥 姜
guǒ zhēn lǐ nài cài zhòng jiè jiāng
海 咸 河 淡 鳞 潜 羽 翔
hǎi xián hé dàn lín qián yǔ xiáng
龙 师 火 帝 鸟 官 人 皇
lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng
始 制 文 字 乃 服 衣 裳
shǐ zhì wén zì nǎi fú yī shāng
推 位 让 国 有 虞 陶 唐
tuī wèi ràng guó yǒu yú táo táng
吊 民 伐 罪 周 发 殷 汤
diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng
坐 朝 问 道 垂 拱 平 章
zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng
爱 育 黎 首 臣 伏 戎 羌
ài yù lí shǒu chén fú róng qiāng
遐 迩 一 体 率 宾 归 王
xiá ěr yī tǐ shuài bīn guī wáng
鸣 凤 在 竹 白 驹 食 场
míng fèng zài zhú bái jū shí chǎng
化 被 草 木 赖 及 万 方
huà bèi cǎo mù lài jí wàn fāng
盖 此 身 发 四 大 五 常
gài cǐ shēn fā sì dà wǔ cháng
恭 惟 鞠 养 岂 敢 毁 伤
gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ shāng
女 慕 贞 洁 男 效 才 良
nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng
知 过 必 改 得 能 莫 忘
zhī guò bì gǎi dé néng mò wàng
罔 谈 彼 短 靡 恃 己 长
wǎng tán bǐ duǎn mí shì jǐ cháng
信 使 可 覆 器 欲 难 量
xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng
墨 悲 丝 染 诗 赞 羔 羊
mòbēisīrǎn shī zàn gāo yáng
景 行 维 贤 克 念 作 圣
jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng
德 建 名 立 形 端 表 正
dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng
空 谷 传 声 虚 堂 习 听
kōng gǔ chuán shēng xū táng xí tīng
祸 因 恶 积 福 缘 善 庆
huò yīn è jī fú yuán shàn qìng
尺 璧 非 宝 寸 阴 是 竞
chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng
资 父 事 君 曰 严 与 敬
zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng
孝 当 竭 力 忠 则 尽 命
xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mìng
临 深 履 薄 夙 兴 温 凊
línshēnlǚbáo sù xīng wēn qīng
似 兰 斯 馨 如 松 之 盛
sì lán sī xīn rú sōng zhī shèng
川 流 不 息 渊 澄 取 映
chuān liú bù xī yuān chéng qǔ yìng
容 止 若 思 言 辞 安 定
róng zhǐ ruò sī yán cí ān dìng
笃 初 诚 美 慎 终 宜 令
dǔchūchéngměi shèn zhōng yí lìng
荣 业 所 基 籍 甚 无 竟
róng yè suǒ jī jí shèn wú jìng
学 优 登 仕 摄 职 从 政
xué yōu dēng shì shè zhí cóng zhèng
存 以 甘 棠 去 而 益 咏
cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng
乐 殊 贵 贱 礼 别 尊 卑
lè shū guì jiàn lǐ bié zūn bēi
上 和 下 睦 夫 唱 妇 随
shàng hé xià mù fū chàng fù suí
外 受 傅 训 入 奉 母 仪
wài shòu fù xùn rù fèng mǔ yí
诸 姑 伯 叔 犹 子 比 儿
zhū gū bó shú yóu zǐ bǐ ér
孔 怀 兄 弟 同 气 连 枝
kǒnghuáixiōngdì tóng qì lián zhī
交 友 投 分 切 磨 箴 规
jiāo yǒu tóu fèn qiē mó zhēn guī
仁 慈 隐 恻 造 次 弗 离
rén cí yǐn cè zào cì fú lí
节 义 廉 退 颠 沛 匪 亏
jié yì lián tuì diān pèi fěi kuī
性 静 情 逸 心 动 神 疲
xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí
守 真 志 满 逐 物 意 移
shǒuzhēnzhìmǎn zhú wù yì yí
坚 持 雅 操 好 爵 自 縻
jiān chí yǎ cāo hǎo jué zì mí
都 邑 华 夏 东 西 二 京
dū yì huá xià dōng xī èr jīng
背 邙 面 洛 浮 渭 据 泾
bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng
宫 殿 盘 郁 楼 观 飞 惊
gōng diàn pán yù lóu guān fēi jīng
图 写 禽 兽 画 彩 仙 灵
tú xiě qín shòu huà cǎi xiān líng
丙 舍 旁 启 甲 帐 对 楹
bǐng shè páng qǐ jiá zhàng duì yíng
肆 筵 设 席 鼓 瑟 吹 笙
sì yán shè xí gǔ sè chuī shēng
升 阶 纳 陛 弁 转 疑 星
shēng jiē nà bì biàn zhuàn yí xīng
右 通 广 内 左 达 承 明
yòu tōng guǎng nèi zuǒ dá chéng míng
既 集 坟 典 亦 聚 群 英
jì jí fén diǎn yì jù qún yīng
杜 稿 钟 隶 漆 书 壁 经
dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng
府 罗 将 相 路 侠 槐 卿
fǔ luó jiàng xiàng lù xiá huái qīng
户 封 八 县 家 给 千 兵
hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng
高 冠 陪 辇 驱 毂 振 缨
gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng
世 禄 侈 富 车 驾 肥 轻
shì lù chǐ fù chē jià féi qīng
策 功 茂 实 勒 碑 刻 铭
cè gōng mào shí lè bēi kè míng
磻 溪 伊 尹 佐 时 阿 衡
pán xī yī yǐn zuǒ shí ē héng)。
奄 宅 曲 阜 微 旦 孰 营
yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng
桓 公 匡 合 济 弱 扶 倾
huán gōng kuāng hé jì ruò fú qīng
绮 回 汉 惠 说 感 武 丁
qǐ huí hàn huì yuè gǎn wǔ dīng
俊 义 密 勿 多 士 寔 宁
jùn yì mì wù duō shì shí níng
晋 楚 更 霸 赵 魏 困 横
jìn chǔ gēng bà zhào wèi kùn héng
假 途 灭 虢 践 土 会 盟
jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng
何 遵 约 法 韩 弊 烦 刑
hé zūn yuē fǎ hán bì fán xíng
起 翦 颇 牧 用 军 最 精
qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng
宣 威 沙 漠 驰 誉 丹 青
xuān wēi shā mò chí yù dān qīng
九 州 禹 迹 百 郡 秦 并
jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng
岳 宗 泰 岱 禅 主 云 亭
yuè zōng tài dài chán zhǔ yún tíng
雁 门 紫 塞 鸡 田 赤 诚
yàn mén zǐ sài jī tián chì chéng
昆 池 碣 石 钜 野 洞 庭
kūn chí jié shí jù yě dòng tíng
旷 远 绵 邈 岩 岫 杳 冥
kuàng yuǎn mián miǎo yán yòu yǎo míng
治 本 于 农 务 兹 稼 穑
zhì běn yú nóng wù zī jià sè
俶 载 南 亩 我 艺 黍 稷
chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì
税 熟 贡 新 劝 赏 黜 陟
shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì
孟 轲 敦 素 史 鱼 秉 直
mèng kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí
庶 几 中 庸 劳 谦 谨 敕
shù jǐ zhōng yōng láo qiān jǐn chì
聆 音 察 理 鉴 貌 辨 色
líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè
贻 厥 嘉 猷 勉 其 祗 植
yí jué jiā yóu miǎn qí zhī zhí
省 躬 讥 诫 宠 增 抗 极
xǐng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí
殆 辱 近 耻 林 皋 幸 即
dài rǔ jìn chǐ lín gāo xìng jí
两 疏 见 机 解 组 谁 逼
liǎng shū jiàn jī jiè zǔ shéi bī
索 居 闲 处 沉 默 寂 寥
suǒ jū xián chù chén mò jì liáo
求 古 寻 论 散 虑 逍 遥
qiú gǔ xún lùn sǎn lǜ xiāo yáo
欣 奏 累 遣 戚 谢 欢 招
xīn zòu lěi qiǎn qī xiè huān zhāo
渠 荷 的 历 园 莽 抽 条
qú hé dí lì yuán mǎng chōu tiáo
枇 杷 晚 翠 梧 桐 蚤 凋
pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo
陈 根 委 翳 落 叶 飘 摇
chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo
游 鹍 独 运 凌 摩 绛 霄
yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo
耽 读 玩 市 寓 目 囊 箱
dān dú wán shì yù mù náng xiāng
易 輶 攸 畏 属 耳 垣 墙
yì yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng
具 膳 餐 饭 适 口 充 肠
jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng
饱 饫 烹 宰 饥 厌 糟 糠
bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng
亲 戚 故 旧 老 少 异 粮
qīn qì gù jiù lǎo shào yì liáng
妾 御 绩 纺 侍 巾 帷 房
qiè yù jì fǎng shì jīn wéi fáng
纨 扇 圆 洁 银 烛 炜 煌
wán shàn yuán jié yín zhú wěi huáng
昼 眠 夕 寐 蓝 笋 象 床
zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng
弦 歌 酒 宴 接 杯 举 殇
xián gē jiǔ yàn jié bēi jǔ shāng
矫 手 顿 足 悦 豫 且 康
jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng
嫡 后 嗣 续 祭 祀 烝 尝
dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng
稽 颡 再 拜 悚 惧 恐 惶
jī sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng
笺 牒 简 要 顾 答 审 详
jiān dié jiǎn yào gù dá shěn xiáng
骸 垢 想 浴 执 热 愿 凉
hài gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng
驴 骡 犊 特 骇 跃 超 骧
lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng
诛 斩 贼 盗 捕 获 叛 亡
zhū zhǎn zéi dào pǔ huò pàn wáng
布 射 僚 丸 嵇 琴 阮 箫
bù shè liáo wán jī qín ruǎn xiāo
恬 笔 伦 纸 钧 巧 任 钓
tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rèn diào
释 纷 利 俗 并 皆 佳 妙
shì fēn lì sú bìngjiējiāmiào
毛 施 淑 姿 工 颦 妍 笑
máo shī shū zī gōng pín yán xiào
年 矢 每 催 曦 晖 朗 曜
nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào
璇 玑 悬 斡 晦 魄 环 照
xuán jī xuán wò huì pò huán zhào
指 薪 修 祜 永 绥 吉 劭
zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào
矩 步 引 领 俯 仰 廊 庙
jù bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào
束 带 矜 庄 徘 徊 瞻 眺
shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào
孤 陋 寡 闻 愚 蒙 等 诮
gū lòu guǎ wén yú méng děng xiào
谓 语 助 者 焉 哉 乎 也
wèi yǔ zhù zhě yān zāi hū yě

L’origine du Manga 漫畫的由来

18 Oct 2011

漫畫
依據大美百科全書描述漫畫的起源,可追溯至公元3000年前埃及畫家創作出的娛樂卡通或動物簡筆圖,而17世紀英國銷售極佳的宣傳畫冊Punch and Judy則可謂世界第一本漫畫書,至於西元1910則進入歐美漫畫的黃金時期,直至近年更蔚為風潮。

我國近代的漫畫家至民國初年首推豐子愷,漫畫(Comics)一詞,根據1943年定義:「漫畫是簡筆而注重意義的一種繪畫」後,廣為現代辭書所沿用增 修。例:《國語日報辭典》、《王雲五小辭典》皆提到「漫畫為含有諷刺、幽默、教育意義的簡筆畫」。至於英文漫畫名稱的說法,歸納如次:
(一)Cartoon是卡通的總稱(包括漫畫及動畫)。
(二)Caricature是諷刺畫,特指肖像漫畫(或稱似顏漫畫)。
(三)Comics泛指漫畫的總稱:包括幽默漫畫、單元漫畫、連環漫畫。
(四)Comics Strip指多格漫畫或稱單元漫畫、連續漫畫。
本文所指稱的漫畫在泛指英文的Comics總稱。就形式上包含單幅漫畫、多格漫畫、連環漫畫。

漫畫由來

1.中國「漫畫」二字,最早是篦鷺的別名。北宋晁說之(1058-1129)撰《景迂生集》云:「黃河多淘河之屬,有曰漫畫者,常以嘴畫水求魚。」
2.繪畫中出現「漫畫」二字,是清朝初年「金農」在《冬心先生雜話題記》中說:「漫畫折枝數棵,何異望梅止渴也!」。因此漫畫乃是漫不經心,隨便畫的意思,不是一種繪畫分類的名稱。
3.現代漫畫的實質表現,是在清朝末年(西元一九○七年),《人鏡畫報》中的「諷刺畫」、「滑稽畫」等。
4.民國十四年五月,《文學周報》刊載豐子愷的創作,並名為《子愷漫畫》,因以單純的線條、趣味的構圖描寫庭瑣事與社會現象,頗受歡迎,「漫畫」一詞方才確立。

西方漫畫美術的起始咸認是始於文藝復興時的達文西;而東方最早有紀錄的,則為日本後平安時期的天台僧鳥羽僧正(1053~1140)所繪製的繪卷《鳥獸人物戲畫》。蓋因其善以中國畫的筆法(宋時的院體畫)寫現實生活,題材都帶滑稽味,他的畫派就叫「鳥羽繪」。

到了鎌倉時代,盛行「繪卷」。繪卷就是在很長的手卷上繪寫一故事,類似現今流行的連續漫畫。到了室町時代,有諷刺畫大家土佐光行、土佐光信,所作的畫與漫 畫更相接近。到了德川時代,盛行「浮世繪」,即描寫浮世日常生活狀態的畫。浮世繪中用簡筆的,特稱為「漫畫」。漫畫二字自此出現。因此日本研究漫畫史的學 者,皆認為鳥羽僧正是日本漫畫的始祖。

人類在地球五十萬年間的歲月裡,留下許多的洞窟壁畫和未被風化的石雕造型,都是記錄著當時人類的生活景況。漫畫文化學家均認為應以洞窟壁畫為其開端。而古 埃及尼羅河葦草畫的「動物戲畫」是畫有羊、獅子下棋以及狐、貓、獅放牧的幽默戲畫,是對嚴格的階級社會制度加以調侃諷刺猶如今日的連環漫畫一般,是漫畫史 上珍貴傑出的作品之一。中國漢朝也留下不少在土磚、青銅杯等器物上繪的故事浮彫,希臘陶壼也是描述生活百態及神話故事的圖繪器具之一。十五、六世紀文藝復 興時期,宗教文化和王朝有著常密切的關係,漫畫大膽的解釋了人類於人道主義和人文、科學的精神而進步到以故事的型態去詮釋,繪畫技巧也日趨成熟。在英國工 業革命的背景下,大諷刺漫畫家荷加思揭開了近代漫畫的序幕;一八四一年英國倫敦出現了一本叫[笨拙](Punch)的諷刺雜誌,在十九世紀掀起了一股批判 的風潮,而這陣風潮也吹向了中國、日本;而日本感染了這股熱潮,使的諷刺漫畫隨處可見。而諷刺漫畫在十九世紀大放異采後蔓延至二十世紀,在第二次世界大戰 前依然是諷刺漫畫的天下在。英國、法國、德國、日本以至中國,漫畫誌風靡一時,久久不退燒;在日本有「日本笨拙」「團團珍聞」而到「東京潑克」(「潑克」 是繼「笨拙」之後在英國二十世紀初的另一種受歡迎的諷刺刊物。);日本的清水勳所著的「日本漫畫事典」中就提及一九O四年後「東京潑克」就與中文、英語潑 克共舞。現代的漫畫登場是由美國的故事漫畫「夠美故事」崛起,因為線條簡單及造型滑稽,在報上刊登受到歡迎。泰山漫畫也使肌肉族文化於一九二O年代激起了 超人漫畫的風潮因此「超人」、「蝙蝠俠」在一九二八、三九年時相繼出現,幽默漫畫和故事漫畫結合而發展出更有變化及意義的漫畫。而這些漫畫新風也吹進了東 方的日本,刺激了日本漫畫文化的改變。

西洋漫畫起源
西洋的有漫畫,是十六世紀開始的。十六世紀義大利文藝復興有一位大畫家,名曰列奧那多‧達‧芬奇(LeonardodoVinco)的,作大壁畫時,先用 小紙速寫所見的人物的面貌姿勢,作為參考品。他的速寫,往往誇張面貌姿勢的特點,作滑稽可笑的表現。這正是西洋Caricature的起源。(豐子愷, 《豐子愷漫畫文選集》下冊,頁729)

東洋漫畫起源
漫畫在日本,發展最早且盛。八百年前,我國宋朝盛行院體畫。日本人曲意模仿,遂成藤原時代的隆盛。藤原畫壇的主力,實為漫畫。不過那時不稱為漫畫,而稱為 「鳥羽繪」。因為那時有一個大畫家名叫鳥羽僧正的,用中國畫的筆法寫現實生活,題材都帶滑稽味。他的畫派就叫「鳥羽繪」。到了鎌倉時代,盛行「繪卷」。繪 卷就是在很長的手卷上繪寫一故事。猶似現今流行的連續漫畫。到了室町時代,有諷刺畫大家土佐光行、土佐光信,所作的畫與漫畫更相接近。到了德川時代,盛行 「浮世繪」,即描寫浮世日常生活狀態的畫。浮世繪中用簡筆的,特稱為「漫畫」。漫畫二字自此出現。(豐子愷,《豐子愷漫畫文選集》下冊,頁730)

中國漫畫起源
豐子愷曾說:「漫畫在中國,是民國十三、四年間開始流行的,那時上海有《文學周報》」。豐子愷的畫也曾經在文學周報中發表,名為「子愷漫畫」,漫畫從此流 行起來。在豐子愷開啟漫畫流行風氣之前,中國雖然無漫畫之名,確早已有漫畫之實。清末,陳師曾的簡筆發表在《太平洋報》上,當時雖然不稱為漫畫,其實已是 一種漫畫。漫畫重意義而用簡筆,中國古來的急就畫、即興畫,都已含有漫畫的份子。(豐子愷,《豐子愷漫畫文選集》下冊,頁728)

臺灣漫畫起源
臺灣漫畫在廿世紀初的日本統治時代,即受日本「潑克」文化的影響而發行《臺灣潑克》期刊,但臺灣漫畫家仍對本土的意識濃烈,創作均富有道地的地方色彩。一 九二七年楊國城與陳繼章二人繪製一幅臺灣總督立於資本城之政治漫畫,而遭處分。一九三o年代因日本兒童漫畫的興起,陳定國、王朝基、陳光熙、洪晁明及許丙 丁等亦受日本流行漫畫影響而創作,如洪晁明的《建設阿婆》及許丙丁的《現代封神榜》。一九三五年雞籠生(原名陳炳煌)出版《雞籠生漫畫集》為臺灣第一個出 書的漫畫家(洪德麟,《臺灣漫畫四十年初探》,頁36、李闡,《漫畫美學》,頁115)

Prince du chant foklorique de La Chine du Nord-Ouest

15 Sep 2009

中国西北民歌王子阿宝的真实故事

Histoire vraie d’A Bao, Prince du chant foklorique de La Chine du Nord-Ouest

阿宝 原名:张少淳,来自山西农村。平民歌星:阿宝一个唱民歌起家的人,能把歌唱进人民大会堂,这恐怕不是常人能及。一位历尽艰辛真正来自民间的艺人,正创造着 一个声音的传奇。在中央电视台名牌栏目《星光大道》中获得首个周冠军、月冠军、年冠军。是首位正式在中国发行唱片专辑的乡土民歌手。

A Bao, nom d’artiste de ZHANG Shaochun, issu du village agricole de Datong de la province Shanxi. Chanteur du peuple, il persiste à exécuter le chant traditionel des régions de Shanxi, Shaanxi et Mongolie intérieure. Un parcours, duré plus de 20 ans, jusqu’au jour où il gagne le championnat, d’abord de la semaine, du mois, de l’année de l’émission Star Light Avenue, sa voix extraordinaire ne cesse jamais d’épater la Chine et le monde entier. Il est le premier canteur populaire qui a réussit à lancer son album en Chine.

阿宝很年轻,只有35岁。作为十大西部歌王之一,他曾在北京中山音乐堂演唱《圪梁梁》;在央视《星光大道》栏目放声《山丹丹花开红艳艳》。阿宝的高音很高,世界三大男高音之一的帕瓦罗蒂只能唱一个highC,阿宝能唱到两个highC,比帕瓦罗蒂高出整整八度。

A Bao n’a que 35 ans. Se trouvant parmi les Top ten du chant du Nord de la Chine, il a eu la gloire de chanter dans le Zhongshan Musical Hall à Pékin. Sa voix aigüe atteint une octave de plus que Paparoti, l’un des trois ténors reconnus du monde. Lire le reste de cet article »

Henan bangzi – Opéra de Henan 河南梆子, 豫剧

15 Sep 2009

豫剧,也叫河南梆子、河南高腔,为河南省最大剧种。现代豫剧,主要有两大支派:豫西调、豫东调。豫西调,也叫“西府调”,因洛阳曾长期为河南府治所在地,而豫西调正是在洛阳一带形成的,故名。西府调唱腔多用真嗓,音调较低,宫调式,称为“下五音”,道白以豫西方言为基础。这与唱腔多用假嗓,音调高亢、徵调式、“上五音”的豫东调相比,特色十分鲜明。

据有关资料介绍:古时洛阳的宫廷乐舞与散乐百戏,在宋代形成了杂剧。明代中期以后,流行于洛阳一带的民间说唱艺术,逐渐与杂剧合流。而源于荆楚(泛指湖北等地)的清戏(也称湖北高腔,流行于湖北黄冈、襄樊一带)传入洛阳后,和前者融合、同化,形成了一个叫“罗戏”的新剧种,后流行于豫西地区。

Lire le reste de cet article »

陕西小吃 biangbiang面 – Spécialité de Shaanxi

7 Sep 2009
sinogramme

"biangbiangmian"

Le nom de la spécialité « Biàng » est bâptisé de l’ancien nom de la rivière Wei 渭水.

Malgré le renom de cette spécialité, le caractère (voir l’enseigne à gauche), reste introuvable ni dans les dictionnaires ni dans les données informatiques.

La pâte épaisse, dite « ceinture en tissu », nommée « Biangbiang mian », fait partie de Dix singularités 十怪 de Shaanxi.

Pour retenir l’orthographe de ce caractère, plusieurs versions de comptine existent : Lire le reste de cet article »

Lexique de Survie Chinois en pinyin

5 Sep 2009

[Intro] A la base du système de phonétique Pinyin, cet article a pour but de rendre les voyages dans le monde chinois faciles et pratiques, avec les vocabulaires essentiels de survie en premier temps. (D’autres articles à venir.)

Lire le reste de cet article »

La couleur de prédilection de la Chine

14 Mai 2008

La couleur favorite selon la tradition est le jaune. Pourquoi?

Lire le reste de cet article »


Copyright © 2024 Kaleidoscope
CMS par WordPress et conçu par Lilicat