www.lilicat.com

Kaleidoscope

Un site utilisant WordPress

Abécédaire chinois Qianziwen 千字文

25 Août 2012

[Intro] Suite de l’article

《千字文》原文 Texte original des Mille Caractères (1008 plus précisément)
〔梁〕 敕员外散骑侍郎 周兴嗣 撰 Recuillis par ZHOU Xingci sous la dynastie de Liang

天 地 玄 黄 宇 宙 洪 荒
tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng
日 月 盈 昃 辰 宿 列 张
rì yuè yíng zè chén xiǔ liè zhāng
寒 来 暑 往 秋 收 冬 藏
hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng
闰 余 成 岁 律 吕 调 阳
rùn yú chéng suì lǜ lǚ tiáo yáng
云 腾 致 雨 露 结 为 霜
yún téng zhì yǔ lù jié wéi shuāng
金 生 丽 水 玉 出 昆 冈
jīn shēng lì shuǐ yù chū kūn gāng
剑 号 巨 阙 珠 称 夜 光
jiàn hào jùquè zhū chēng yè guāng
果 珍 李 柰 菜 重 芥 姜
guǒ zhēn lǐ nài cài zhòng jiè jiāng
海 咸 河 淡 鳞 潜 羽 翔
hǎi xián hé dàn lín qián yǔ xiáng
龙 师 火 帝 鸟 官 人 皇
lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng
始 制 文 字 乃 服 衣 裳
shǐ zhì wén zì nǎi fú yī shāng
推 位 让 国 有 虞 陶 唐
tuī wèi ràng guó yǒu yú táo táng
吊 民 伐 罪 周 发 殷 汤
diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng
坐 朝 问 道 垂 拱 平 章
zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng
爱 育 黎 首 臣 伏 戎 羌
ài yù lí shǒu chén fú róng qiāng
遐 迩 一 体 率 宾 归 王
xiá ěr yī tǐ shuài bīn guī wáng
鸣 凤 在 竹 白 驹 食 场
míng fèng zài zhú bái jū shí chǎng
化 被 草 木 赖 及 万 方
huà bèi cǎo mù lài jí wàn fāng
盖 此 身 发 四 大 五 常
gài cǐ shēn fā sì dà wǔ cháng
恭 惟 鞠 养 岂 敢 毁 伤
gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ shāng
女 慕 贞 洁 男 效 才 良
nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng
知 过 必 改 得 能 莫 忘
zhī guò bì gǎi dé néng mò wàng
罔 谈 彼 短 靡 恃 己 长
wǎng tán bǐ duǎn mí shì jǐ cháng
信 使 可 覆 器 欲 难 量
xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng
墨 悲 丝 染 诗 赞 羔 羊
mòbēisīrǎn shī zàn gāo yáng
景 行 维 贤 克 念 作 圣
jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng
德 建 名 立 形 端 表 正
dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng
空 谷 传 声 虚 堂 习 听
kōng gǔ chuán shēng xū táng xí tīng
祸 因 恶 积 福 缘 善 庆
huò yīn è jī fú yuán shàn qìng
尺 璧 非 宝 寸 阴 是 竞
chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng
资 父 事 君 曰 严 与 敬
zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng
孝 当 竭 力 忠 则 尽 命
xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mìng
临 深 履 薄 夙 兴 温 凊
línshēnlǚbáo sù xīng wēn qīng
似 兰 斯 馨 如 松 之 盛
sì lán sī xīn rú sōng zhī shèng
川 流 不 息 渊 澄 取 映
chuān liú bù xī yuān chéng qǔ yìng
容 止 若 思 言 辞 安 定
róng zhǐ ruò sī yán cí ān dìng
笃 初 诚 美 慎 终 宜 令
dǔchūchéngměi shèn zhōng yí lìng
荣 业 所 基 籍 甚 无 竟
róng yè suǒ jī jí shèn wú jìng
学 优 登 仕 摄 职 从 政
xué yōu dēng shì shè zhí cóng zhèng
存 以 甘 棠 去 而 益 咏
cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng
乐 殊 贵 贱 礼 别 尊 卑
lè shū guì jiàn lǐ bié zūn bēi
上 和 下 睦 夫 唱 妇 随
shàng hé xià mù fū chàng fù suí
外 受 傅 训 入 奉 母 仪
wài shòu fù xùn rù fèng mǔ yí
诸 姑 伯 叔 犹 子 比 儿
zhū gū bó shú yóu zǐ bǐ ér
孔 怀 兄 弟 同 气 连 枝
kǒnghuáixiōngdì tóng qì lián zhī
交 友 投 分 切 磨 箴 规
jiāo yǒu tóu fèn qiē mó zhēn guī
仁 慈 隐 恻 造 次 弗 离
rén cí yǐn cè zào cì fú lí
节 义 廉 退 颠 沛 匪 亏
jié yì lián tuì diān pèi fěi kuī
性 静 情 逸 心 动 神 疲
xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí
守 真 志 满 逐 物 意 移
shǒuzhēnzhìmǎn zhú wù yì yí
坚 持 雅 操 好 爵 自 縻
jiān chí yǎ cāo hǎo jué zì mí
都 邑 华 夏 东 西 二 京
dū yì huá xià dōng xī èr jīng
背 邙 面 洛 浮 渭 据 泾
bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng
宫 殿 盘 郁 楼 观 飞 惊
gōng diàn pán yù lóu guān fēi jīng
图 写 禽 兽 画 彩 仙 灵
tú xiě qín shòu huà cǎi xiān líng
丙 舍 旁 启 甲 帐 对 楹
bǐng shè páng qǐ jiá zhàng duì yíng
肆 筵 设 席 鼓 瑟 吹 笙
sì yán shè xí gǔ sè chuī shēng
升 阶 纳 陛 弁 转 疑 星
shēng jiē nà bì biàn zhuàn yí xīng
右 通 广 内 左 达 承 明
yòu tōng guǎng nèi zuǒ dá chéng míng
既 集 坟 典 亦 聚 群 英
jì jí fén diǎn yì jù qún yīng
杜 稿 钟 隶 漆 书 壁 经
dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng
府 罗 将 相 路 侠 槐 卿
fǔ luó jiàng xiàng lù xiá huái qīng
户 封 八 县 家 给 千 兵
hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng
高 冠 陪 辇 驱 毂 振 缨
gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng
世 禄 侈 富 车 驾 肥 轻
shì lù chǐ fù chē jià féi qīng
策 功 茂 实 勒 碑 刻 铭
cè gōng mào shí lè bēi kè míng
磻 溪 伊 尹 佐 时 阿 衡
pán xī yī yǐn zuǒ shí ē héng)。
奄 宅 曲 阜 微 旦 孰 营
yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng
桓 公 匡 合 济 弱 扶 倾
huán gōng kuāng hé jì ruò fú qīng
绮 回 汉 惠 说 感 武 丁
qǐ huí hàn huì yuè gǎn wǔ dīng
俊 义 密 勿 多 士 寔 宁
jùn yì mì wù duō shì shí níng
晋 楚 更 霸 赵 魏 困 横
jìn chǔ gēng bà zhào wèi kùn héng
假 途 灭 虢 践 土 会 盟
jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng
何 遵 约 法 韩 弊 烦 刑
hé zūn yuē fǎ hán bì fán xíng
起 翦 颇 牧 用 军 最 精
qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng
宣 威 沙 漠 驰 誉 丹 青
xuān wēi shā mò chí yù dān qīng
九 州 禹 迹 百 郡 秦 并
jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng
岳 宗 泰 岱 禅 主 云 亭
yuè zōng tài dài chán zhǔ yún tíng
雁 门 紫 塞 鸡 田 赤 诚
yàn mén zǐ sài jī tián chì chéng
昆 池 碣 石 钜 野 洞 庭
kūn chí jié shí jù yě dòng tíng
旷 远 绵 邈 岩 岫 杳 冥
kuàng yuǎn mián miǎo yán yòu yǎo míng
治 本 于 农 务 兹 稼 穑
zhì běn yú nóng wù zī jià sè
俶 载 南 亩 我 艺 黍 稷
chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì
税 熟 贡 新 劝 赏 黜 陟
shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì
孟 轲 敦 素 史 鱼 秉 直
mèng kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí
庶 几 中 庸 劳 谦 谨 敕
shù jǐ zhōng yōng láo qiān jǐn chì
聆 音 察 理 鉴 貌 辨 色
líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè
贻 厥 嘉 猷 勉 其 祗 植
yí jué jiā yóu miǎn qí zhī zhí
省 躬 讥 诫 宠 增 抗 极
xǐng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí
殆 辱 近 耻 林 皋 幸 即
dài rǔ jìn chǐ lín gāo xìng jí
两 疏 见 机 解 组 谁 逼
liǎng shū jiàn jī jiè zǔ shéi bī
索 居 闲 处 沉 默 寂 寥
suǒ jū xián chù chén mò jì liáo
求 古 寻 论 散 虑 逍 遥
qiú gǔ xún lùn sǎn lǜ xiāo yáo
欣 奏 累 遣 戚 谢 欢 招
xīn zòu lěi qiǎn qī xiè huān zhāo
渠 荷 的 历 园 莽 抽 条
qú hé dí lì yuán mǎng chōu tiáo
枇 杷 晚 翠 梧 桐 蚤 凋
pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo
陈 根 委 翳 落 叶 飘 摇
chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo
游 鹍 独 运 凌 摩 绛 霄
yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo
耽 读 玩 市 寓 目 囊 箱
dān dú wán shì yù mù náng xiāng
易 輶 攸 畏 属 耳 垣 墙
yì yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng
具 膳 餐 饭 适 口 充 肠
jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng
饱 饫 烹 宰 饥 厌 糟 糠
bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng
亲 戚 故 旧 老 少 异 粮
qīn qì gù jiù lǎo shào yì liáng
妾 御 绩 纺 侍 巾 帷 房
qiè yù jì fǎng shì jīn wéi fáng
纨 扇 圆 洁 银 烛 炜 煌
wán shàn yuán jié yín zhú wěi huáng
昼 眠 夕 寐 蓝 笋 象 床
zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng
弦 歌 酒 宴 接 杯 举 殇
xián gē jiǔ yàn jié bēi jǔ shāng
矫 手 顿 足 悦 豫 且 康
jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng
嫡 后 嗣 续 祭 祀 烝 尝
dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng
稽 颡 再 拜 悚 惧 恐 惶
jī sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng
笺 牒 简 要 顾 答 审 详
jiān dié jiǎn yào gù dá shěn xiáng
骸 垢 想 浴 执 热 愿 凉
hài gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng
驴 骡 犊 特 骇 跃 超 骧
lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng
诛 斩 贼 盗 捕 获 叛 亡
zhū zhǎn zéi dào pǔ huò pàn wáng
布 射 僚 丸 嵇 琴 阮 箫
bù shè liáo wán jī qín ruǎn xiāo
恬 笔 伦 纸 钧 巧 任 钓
tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rèn diào
释 纷 利 俗 并 皆 佳 妙
shì fēn lì sú bìngjiējiāmiào
毛 施 淑 姿 工 颦 妍 笑
máo shī shū zī gōng pín yán xiào
年 矢 每 催 曦 晖 朗 曜
nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào
璇 玑 悬 斡 晦 魄 环 照
xuán jī xuán wò huì pò huán zhào
指 薪 修 祜 永 绥 吉 劭
zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào
矩 步 引 领 俯 仰 廊 庙
jù bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào
束 带 矜 庄 徘 徊 瞻 眺
shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào
孤 陋 寡 闻 愚 蒙 等 诮
gū lòu guǎ wén yú méng děng xiào
谓 语 助 者 焉 哉 乎 也
wèi yǔ zhù zhě yān zāi hū yě


Copyright © 2024 Kaleidoscope
CMS par WordPress et conçu par Lilicat