www.lilicat.com

Kaleidoscope

Un site utilisant WordPress

Abécédaire chinois Qianziwen 千字文

25 Août 2012

[Intro] Suite de l’article

《千字文》原文 Texte original des Mille Caractères (1008 plus précisément)
〔梁〕 敕员外散骑侍郎 周兴嗣 撰 Recuillis par ZHOU Xingci sous la dynastie de Liang

天 地 玄 黄 宇 宙 洪 荒
tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng
日 月 盈 昃 辰 宿 列 张
rì yuè yíng zè chén xiǔ liè zhāng
寒 来 暑 往 秋 收 冬 藏
hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng
闰 余 成 岁 律 吕 调 阳
rùn yú chéng suì lǜ lǚ tiáo yáng
云 腾 致 雨 露 结 为 霜
yún téng zhì yǔ lù jié wéi shuāng
金 生 丽 水 玉 出 昆 冈
jīn shēng lì shuǐ yù chū kūn gāng
剑 号 巨 阙 珠 称 夜 光
jiàn hào jùquè zhū chēng yè guāng
果 珍 李 柰 菜 重 芥 姜
guǒ zhēn lǐ nài cài zhòng jiè jiāng
海 咸 河 淡 鳞 潜 羽 翔
hǎi xián hé dàn lín qián yǔ xiáng
龙 师 火 帝 鸟 官 人 皇
lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng
始 制 文 字 乃 服 衣 裳
shǐ zhì wén zì nǎi fú yī shāng
推 位 让 国 有 虞 陶 唐
tuī wèi ràng guó yǒu yú táo táng
吊 民 伐 罪 周 发 殷 汤
diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng
坐 朝 问 道 垂 拱 平 章
zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng
爱 育 黎 首 臣 伏 戎 羌
ài yù lí shǒu chén fú róng qiāng
遐 迩 一 体 率 宾 归 王
xiá ěr yī tǐ shuài bīn guī wáng
鸣 凤 在 竹 白 驹 食 场
míng fèng zài zhú bái jū shí chǎng
化 被 草 木 赖 及 万 方
huà bèi cǎo mù lài jí wàn fāng
盖 此 身 发 四 大 五 常
gài cǐ shēn fā sì dà wǔ cháng
恭 惟 鞠 养 岂 敢 毁 伤
gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ shāng
女 慕 贞 洁 男 效 才 良
nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng
知 过 必 改 得 能 莫 忘
zhī guò bì gǎi dé néng mò wàng
罔 谈 彼 短 靡 恃 己 长
wǎng tán bǐ duǎn mí shì jǐ cháng
信 使 可 覆 器 欲 难 量
xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng
墨 悲 丝 染 诗 赞 羔 羊
mòbēisīrǎn shī zàn gāo yáng
景 行 维 贤 克 念 作 圣
jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng
德 建 名 立 形 端 表 正
dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng
空 谷 传 声 虚 堂 习 听
kōng gǔ chuán shēng xū táng xí tīng
祸 因 恶 积 福 缘 善 庆
huò yīn è jī fú yuán shàn qìng
尺 璧 非 宝 寸 阴 是 竞
chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng
资 父 事 君 曰 严 与 敬
zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng
孝 当 竭 力 忠 则 尽 命
xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mìng
临 深 履 薄 夙 兴 温 凊
línshēnlǚbáo sù xīng wēn qīng
似 兰 斯 馨 如 松 之 盛
sì lán sī xīn rú sōng zhī shèng
川 流 不 息 渊 澄 取 映
chuān liú bù xī yuān chéng qǔ yìng
容 止 若 思 言 辞 安 定
róng zhǐ ruò sī yán cí ān dìng
笃 初 诚 美 慎 终 宜 令
dǔchūchéngměi shèn zhōng yí lìng
荣 业 所 基 籍 甚 无 竟
róng yè suǒ jī jí shèn wú jìng
学 优 登 仕 摄 职 从 政
xué yōu dēng shì shè zhí cóng zhèng
存 以 甘 棠 去 而 益 咏
cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng
乐 殊 贵 贱 礼 别 尊 卑
lè shū guì jiàn lǐ bié zūn bēi
上 和 下 睦 夫 唱 妇 随
shàng hé xià mù fū chàng fù suí
外 受 傅 训 入 奉 母 仪
wài shòu fù xùn rù fèng mǔ yí
诸 姑 伯 叔 犹 子 比 儿
zhū gū bó shú yóu zǐ bǐ ér
孔 怀 兄 弟 同 气 连 枝
kǒnghuáixiōngdì tóng qì lián zhī
交 友 投 分 切 磨 箴 规
jiāo yǒu tóu fèn qiē mó zhēn guī
仁 慈 隐 恻 造 次 弗 离
rén cí yǐn cè zào cì fú lí
节 义 廉 退 颠 沛 匪 亏
jié yì lián tuì diān pèi fěi kuī
性 静 情 逸 心 动 神 疲
xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí
守 真 志 满 逐 物 意 移
shǒuzhēnzhìmǎn zhú wù yì yí
坚 持 雅 操 好 爵 自 縻
jiān chí yǎ cāo hǎo jué zì mí
都 邑 华 夏 东 西 二 京
dū yì huá xià dōng xī èr jīng
背 邙 面 洛 浮 渭 据 泾
bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng
宫 殿 盘 郁 楼 观 飞 惊
gōng diàn pán yù lóu guān fēi jīng
图 写 禽 兽 画 彩 仙 灵
tú xiě qín shòu huà cǎi xiān líng
丙 舍 旁 启 甲 帐 对 楹
bǐng shè páng qǐ jiá zhàng duì yíng
肆 筵 设 席 鼓 瑟 吹 笙
sì yán shè xí gǔ sè chuī shēng
升 阶 纳 陛 弁 转 疑 星
shēng jiē nà bì biàn zhuàn yí xīng
右 通 广 内 左 达 承 明
yòu tōng guǎng nèi zuǒ dá chéng míng
既 集 坟 典 亦 聚 群 英
jì jí fén diǎn yì jù qún yīng
杜 稿 钟 隶 漆 书 壁 经
dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng
府 罗 将 相 路 侠 槐 卿
fǔ luó jiàng xiàng lù xiá huái qīng
户 封 八 县 家 给 千 兵
hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng
高 冠 陪 辇 驱 毂 振 缨
gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng
世 禄 侈 富 车 驾 肥 轻
shì lù chǐ fù chē jià féi qīng
策 功 茂 实 勒 碑 刻 铭
cè gōng mào shí lè bēi kè míng
磻 溪 伊 尹 佐 时 阿 衡
pán xī yī yǐn zuǒ shí ē héng)。
奄 宅 曲 阜 微 旦 孰 营
yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng
桓 公 匡 合 济 弱 扶 倾
huán gōng kuāng hé jì ruò fú qīng
绮 回 汉 惠 说 感 武 丁
qǐ huí hàn huì yuè gǎn wǔ dīng
俊 义 密 勿 多 士 寔 宁
jùn yì mì wù duō shì shí níng
晋 楚 更 霸 赵 魏 困 横
jìn chǔ gēng bà zhào wèi kùn héng
假 途 灭 虢 践 土 会 盟
jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng
何 遵 约 法 韩 弊 烦 刑
hé zūn yuē fǎ hán bì fán xíng
起 翦 颇 牧 用 军 最 精
qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng
宣 威 沙 漠 驰 誉 丹 青
xuān wēi shā mò chí yù dān qīng
九 州 禹 迹 百 郡 秦 并
jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng
岳 宗 泰 岱 禅 主 云 亭
yuè zōng tài dài chán zhǔ yún tíng
雁 门 紫 塞 鸡 田 赤 诚
yàn mén zǐ sài jī tián chì chéng
昆 池 碣 石 钜 野 洞 庭
kūn chí jié shí jù yě dòng tíng
旷 远 绵 邈 岩 岫 杳 冥
kuàng yuǎn mián miǎo yán yòu yǎo míng
治 本 于 农 务 兹 稼 穑
zhì běn yú nóng wù zī jià sè
俶 载 南 亩 我 艺 黍 稷
chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì
税 熟 贡 新 劝 赏 黜 陟
shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì
孟 轲 敦 素 史 鱼 秉 直
mèng kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí
庶 几 中 庸 劳 谦 谨 敕
shù jǐ zhōng yōng láo qiān jǐn chì
聆 音 察 理 鉴 貌 辨 色
líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè
贻 厥 嘉 猷 勉 其 祗 植
yí jué jiā yóu miǎn qí zhī zhí
省 躬 讥 诫 宠 增 抗 极
xǐng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí
殆 辱 近 耻 林 皋 幸 即
dài rǔ jìn chǐ lín gāo xìng jí
两 疏 见 机 解 组 谁 逼
liǎng shū jiàn jī jiè zǔ shéi bī
索 居 闲 处 沉 默 寂 寥
suǒ jū xián chù chén mò jì liáo
求 古 寻 论 散 虑 逍 遥
qiú gǔ xún lùn sǎn lǜ xiāo yáo
欣 奏 累 遣 戚 谢 欢 招
xīn zòu lěi qiǎn qī xiè huān zhāo
渠 荷 的 历 园 莽 抽 条
qú hé dí lì yuán mǎng chōu tiáo
枇 杷 晚 翠 梧 桐 蚤 凋
pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo
陈 根 委 翳 落 叶 飘 摇
chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo
游 鹍 独 运 凌 摩 绛 霄
yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo
耽 读 玩 市 寓 目 囊 箱
dān dú wán shì yù mù náng xiāng
易 輶 攸 畏 属 耳 垣 墙
yì yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng
具 膳 餐 饭 适 口 充 肠
jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng
饱 饫 烹 宰 饥 厌 糟 糠
bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng
亲 戚 故 旧 老 少 异 粮
qīn qì gù jiù lǎo shào yì liáng
妾 御 绩 纺 侍 巾 帷 房
qiè yù jì fǎng shì jīn wéi fáng
纨 扇 圆 洁 银 烛 炜 煌
wán shàn yuán jié yín zhú wěi huáng
昼 眠 夕 寐 蓝 笋 象 床
zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng
弦 歌 酒 宴 接 杯 举 殇
xián gē jiǔ yàn jié bēi jǔ shāng
矫 手 顿 足 悦 豫 且 康
jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng
嫡 后 嗣 续 祭 祀 烝 尝
dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng
稽 颡 再 拜 悚 惧 恐 惶
jī sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng
笺 牒 简 要 顾 答 审 详
jiān dié jiǎn yào gù dá shěn xiáng
骸 垢 想 浴 执 热 愿 凉
hài gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng
驴 骡 犊 特 骇 跃 超 骧
lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng
诛 斩 贼 盗 捕 获 叛 亡
zhū zhǎn zéi dào pǔ huò pàn wáng
布 射 僚 丸 嵇 琴 阮 箫
bù shè liáo wán jī qín ruǎn xiāo
恬 笔 伦 纸 钧 巧 任 钓
tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rèn diào
释 纷 利 俗 并 皆 佳 妙
shì fēn lì sú bìngjiējiāmiào
毛 施 淑 姿 工 颦 妍 笑
máo shī shū zī gōng pín yán xiào
年 矢 每 催 曦 晖 朗 曜
nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào
璇 玑 悬 斡 晦 魄 环 照
xuán jī xuán wò huì pò huán zhào
指 薪 修 祜 永 绥 吉 劭
zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào
矩 步 引 领 俯 仰 廊 庙
jù bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào
束 带 矜 庄 徘 徊 瞻 眺
shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào
孤 陋 寡 闻 愚 蒙 等 诮
gū lòu guǎ wén yú méng děng xiào
谓 语 助 者 焉 哉 乎 也
wèi yǔ zhù zhě yān zāi hū yě

陕西小吃 biangbiang面 – Spécialité de Shaanxi

7 Sep 2009
sinogramme

"biangbiangmian"

Le nom de la spécialité « Biàng » est bâptisé de l’ancien nom de la rivière Wei 渭水.

Malgré le renom de cette spécialité, le caractère (voir l’enseigne à gauche), reste introuvable ni dans les dictionnaires ni dans les données informatiques.

La pâte épaisse, dite « ceinture en tissu », nommée « Biangbiang mian », fait partie de Dix singularités 十怪 de Shaanxi.

Pour retenir l’orthographe de ce caractère, plusieurs versions de comptine existent : Lire le reste de cet article »

Lexique de Survie Chinois en pinyin

5 Sep 2009

[Intro] A la base du système de phonétique Pinyin, cet article a pour but de rendre les voyages dans le monde chinois faciles et pratiques, avec les vocabulaires essentiels de survie en premier temps. (D’autres articles à venir.)

Lire le reste de cet article »

Abécédaires chinois

1 Sep 2009

[Intro]
Jusqu’à la génération de ma mère, les enfants chinois apprennent par cœur dès très jeune âge au moins deux ouvrages : 三字經 Sanzijing (livre précieux de connaissance en trois caractères) et 千字文 Qianziwen (texte en vers de 1008 différents caractères). Ce sont les abécédaires chinois.
Avec le premier, on apprend avec l’âge les notions de bases sur les 4 saisons, les chiffres, les 4 directions, les 5 éléments, les 5 monts, les 7 sentiments.., la connaissance sommaire des livres pour les grands, comme 六經 Liujing (Six documents précieux),四書 Sishu (Quatre livres), 五子 Wuzi (Cinq savants) et 小學 (Six méthodes de composition des caractères chinois), la connaissance de la chronologie et les faits historiques depuis les empereurs légendaires jusqu’à la dynastie de Qing, et les personnages historiques et leurs mérites.
Puisque ce livre a pour but d’initier les enfants, le registre de langue est familier et la forme de regrouper par trois caractères rimés permettent aux enfants de lire et de réciter sans peine. Tout au plus, les phrases, qui sont segmentées soit par 3, par 6 ou par 12 caractères, gardent un aspect très varié et amusant aux yeux des jeunes. Les enfants apprennent ainsi de mieux se comporter et de devenir un être digne aux yeux de ses parents et dans la société. Ce livre donne aussi la suite de l’apprentissage, d’un point de vu pédagogique voire moderne. Ma mère arrive à réciter les vers malgré le fait qu’elle n’est jamais allée à l’école!

Lire le reste de cet article »

有關漢字編碼專有名詞

1 Sep 2009

專有名詞介紹

* 內碼(Internal Code)
電腦系統或其應用程式所使用的碼,侷限在該系統或該程式使用,會隨系統之不同而異。

* 交換碼(Interchange Code)
不同系統間通訊或作資料交換所使用的碼。

* 字集(Characters Set)
由不同字元所組合成之有限集合,它們係一完整且已被認同的字元集。一般均採用已具共識地相同字集,再依不同需求訂定不同的字碼;例如:BIG5、EUC碼都採用CNS 11643中文標準交換碼的字集。

* CNS 11643
中文標準交換碼(Chinese National Standard Code),於民國75年8月4日公布為國家標準。為二位元組(byte)之編碼,編碼區共十六個字面,各字面字集之排列,以使用頻率為序,字集及字體係以教育部〈國字標準字體表〉為基準。

* Big5
指PC系統五大模組,即:系統公用程式、字的組成、狀態列設定、字形及列印設定等模組。1985年制定,為二位元組(byte)編碼,目前PC系統中,Windows95/98/ME內碼即為BIG5碼,共編13,053個字。

* EUC
UNIX作業系統上使用的內碼(Extend Unix Code,簡稱EUC),為四位元組(byte)編碼,編碼區間龐大,足以容納全國人民戶籍登記的姓名用字,故內政部以之做為全國戶役政作業的中文內碼。

* Unicode
Universal Code;簡稱Unicode,由美國萬國碼制訂委員會於1988-1991年間訂定,故亦稱萬國碼,目前已成為ISO認證之標準,故字集與ISO 10646完全相容;是目前個人電腦(PC)中,WindowsNT/2000/XP的內碼。

* GBK
大陸的漢字編碼標準,GB 即“國標”,K 是“擴展”的漢語拼音第一個字母。全稱《漢字內碼擴展規範》(GBK),英文名稱 Chinese Internal Code Specification。

* ISO 10646
Universal Multiple-Octet Coded Character Set (簡稱 UCS,廣用多八位元組編碼字元集),為國際標準化組織ISO所編的全球文字碼標準,與Unicode組織的Unicode編碼完全相容,是一個包括世界上各種語言的書面形式以及附加符號的編碼體系。

* 字形(Glyph)
字元表現的形態,也就是以電腦能懂的方式,將字的形體表現在週邊設備上。例如:DOS多使用點矩陣字形,視窗環境則多使用向量外框字形

* 自造字(User Fonts)
電腦基本字集以外的字,不論是使用造字程式造的字,還是自字庫下載的字,均稱為自造字。

* 位元組(Byte)
是電腦儲存資料的基本單位,由於位元只有0或1兩種,故電腦是以「二進制」運算。一個位元組等於8個位元,而電腦中一個英文字母或數字是由8個位元所組成的,例:01000001代表’A’,01000010代表’B’等,所以如果儲存的資料是100個位元組,便相當於100個英文字母或數字的資料。中文字的編碼較為繁複,故通常以兩至三個位元組來代表一個中文字(例:Big5碼)。

* RGB
為Red(紅)、Green(綠)、Blue(藍)的縮寫,是光的三原色,在電腦顯示的色彩中,就是利用這三原色來混和出各種顏色。如果紅色、綠色和藍色都可以產生256種變化,那麼組合起來就有256×256×256=16,777,216種色彩,這就是目前電腦最接近自然界的色彩數目,也就是所謂的「全彩」(Full Color)。設定成全彩之後,每個顏色需要8×3=24個位元,也就是3個位元組來儲存。

* 機關團體
有二台以上電腦的機關、學校、公司、企業。

* 一般使用者
不屬於「機關團體」的單機使用者。

* 自造字管理者(造字Server端)
機關團體內負責集中管理電腦自造字的人。

* 使用端(Client端)
機關團體「自造字管理者」以外的電腦使用者。

* 共用字集
機關團體內共同使用的自造字檔。

* 罕用字檔
自造或購買的自造字檔。

* 外字檔
向廠商購買的自造字檔,或他人所提供的自造字檔。

Apprendre le Coréen

1 Sep 2009

1. Les consonnes et les voyelles

Hangeul signifie littéralement « écriture des Han » car il est l’apanage de ce peuple (peuple Han) depuis 1443, année de sa création, sous l’égide du quatrième monarque du royaume de Joseon, Sejong le Grand. Cet alphabet comprenant 24 lettres est composé de 10 voyelles et 14 consonnes.

a. les voyelles :

ㅏ[a] ㅑ[ya] ㅓ[eo] ㅕ[yeo]

ㅗ[o] ㅛ[yo] ㅜ[u] ㅠ[yu]

ㅡ[eu] ㅣ[i]

Par ex. :

아이[ai], 아우[au], 야유[yayu], 여유[yeoyu], 오이[oi], 우유[uyu], 이유[iyu].

b. les consonnes :

ㄱ[giyeok ㄴ[nieun] ㄷ[digeut] ㄹ[rieul]

ㅁ[mieum] ㅂ[bieup] ㅅ[siot] ㅇ[ieung

ㅈ[jieut] ㅊ[chieut] ㅋ[kieuk] ㅌ[tieut]

ㅍ[pieup] ㅎ[hieut]

Par ex. :

ㄱ dans 거기[geogi], 고가[goga], 고기[gogi], 야구[yagu] ;

ㄴ dans 나[na], 나이[nai], 누구[nugu], 누나[nuna], 누누이[nunu-i] ;

ㄷ dans 타다[tada], 모두[modu], 두루[duru], 주다[juda]

ㄹ dans 미리[miri], 고구려[goguryeo], 다리[dari], 요리[yori].

2. Les doubles voyelles et doubles consonnes

a. les doubles voyelles :

ㅐ[ae] ㅒ[yae] ㅔ[e] ㅖ[ye] ㅘ[wa] ㅙ[wae] ㅚ[oe] ㅝ[wo] ㅞ[we] ㅟ[wi] ㅢ[ui]

Par ex. :

애[ae], 개[gae], 배[bae], 새[sae], 개미[gaemi]

얘[yae] , 걔[gyae], 얘기[yaegi]

에[e], 네[ne], 가게[gage], 수세미[susemi]

예[ye], 폐[pye], 세계[segye], 시계[sigye]

b. les doubles consonnes :

ㄲ[ssang kiyeok] ㄸ[ssang digeut] ㅃ[ssang bieup] ㅆ[ssang siot] ㅉ[ssang jieut]

Par ex. :

까[kka], 꺄[kkya], 꺼[kkeo], 껴[kkyeo] ;

따[tta], 땨[ttya], 떠[tteo], 뗘[ttyeo] ;

뽀[ppo], 뾰[ppyo], 뿌[ppu], 쀼[ppyu] ;

쑤[ssu], 쓔[ssyu], 쓰[sseu], 쓰[sseu] ;

짜[jja], 쨔[jjya], 쩌[jjeo], 쪄[jjyeo].

3. Le Padchim
En coréen, dans une syllabe, la consonne peut se placer avant ou après la voyelle. Chacune des 19 consonnes peut être écrite devant une voyelle mais seules 16 d’entre elles peuvent être placées derrière une voyelle; ㄸ tt, ㅃ pp et ㅉ jj étant exclues. On appelle Padchim* la consonne finale placée sous un mot, soit 7 consonnes au total: ㅇ ng, ㅁ m, ㄴ n, ㄹ l/r, ㅂ b,p, ㄷ d,t, ㄱ g,k.

* Padchim (consonne finale) et prononciation :

ㄱ,ㅋ,ㄲ [k]
ㄴ [n]
ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ [t]
ㄹ [l/r]
ㅁ [m]
ㅂ, ㅍ [b/p]
ㅇ [o]

Par ex. : 곡식[gokssik] 낚시[nakssi] 부엌[bueok] 밖[bak] 가극[gageuk] 미역[miyeok]
지축[jichuk] 둑[duk] 석식[seoksik] 옥[ok] ..

*Doubles Padchims et la prononcation :
앉다[antta] 몫[mok] 맑다[maktta] 흙[heuk]
읽다[iktta] 여덟[yeodeolp] 넓다[neolptta] 밟다[balptta]
핥다[haltta] 읊다[euptta] 값[gap] 없다[eoptta]
삶다[samtta] ..

La transcription du coréen est édictée par le ministère de l’Education en se fondant sur la prononciation standard de la langue.

Etymologie des 50 phonétiques japonaises

1 Sep 2009

日语五十音字源表
あ 「安」 い 「以」 う 「宇」 え 「衣」 お 「於」
か 「加」 き 「幾」 く 「久」 け 「計」 こ 「己」
さ 「左」 し 「之」 す 「寸」 せ 「世」 そ 「曾」
た 「太」 ち 「知」 つ 「川」 て 「天」 と 「止」
な 「奈」 に 「仁」 ぬ 「奴」 ね 「祢」 の 「乃」
は 「波」 ひ 「比」 ふ 「不」 へ 「部」 ほ 「保」
ま 「末」 み 「美」 む 「武」 め 「女」 も 「毛」
や 「也」 ゆ 「由」 よ 「与」
ら 「良」 り 「利」 る 「留」 れ 「礼」 ろ 「呂」
わ 「和」 を 「遠」 ん 「无」
片假名 (かたかな)
ア 「阿」 イ 「伊」 ウ 「宇」 エ 「江」 オ 「於」
カ 「加」 キ 「幾」 ク 「久」 ケ 「介」 コ 「己」
サ 「散」 シ 「之」 ス 「須」 セ 「世」 ソ 「曾」
タ 「多」 チ 「千」 ツ 「川」 テ 「天」 ト 「止」
ナ 「奈」 ニ 「仁」 ヌ 「奴」 ネ 「祢」 ノ 「乃」
ハ 「八」 ヒ 「比」 フ 「不」 ヘ 「部」 ホ 「保」
マ 「万」 ミ 「三」 ム 「牟」 メ 「女」 モ 「毛」
ヤ 「也」      ユ 「由」       ヨ 「與」
ラ 「良」 リ 「利」 ル 「流」 レ 「礼」 ロ 「呂」
ワ 「和」 ヲ 「乎」 ン 「尔」

What’s this and that?

1 Sep 2009

Tout va vite au temps moderne, et à force d’écrire par abréviation (le langage msn par exemple), on ignore des fois l’orthographe entière du mot dans un système alphabétique tel que l’Anglais.

Voici quelques repères* :
Lire le reste de cet article »


Copyright © 2024 Kaleidoscope
CMS par WordPress et conçu par Lilicat