www.lilicat.com

Kaleidoscope

Un site utilisant WordPress

Aimer jusqu’au où fait plus de mal 愛到深處

24 Juin 2013

爱到深处,一旦失去所爱的焦点,不管是人还是物,判断力的平衡点顿时崩溃了。爱,只能用心不能用情,无法做到庄子的鼓盆而歌,人非圣贤,不但没有勇气脱下这一身臭皮囊,得承受周遭亲人的误解,还得面对一个平常人试着调节的最哀。

 

給您,妈,女儿进不了天宫只能来日在阴朝地府偿还对您的情债。

Abécédaire chinois Qianziwen 千字文

25 Août 2012

[Intro] Suite de l’article

《千字文》原文 Texte original des Mille Caractères (1008 plus précisément)
〔梁〕 敕员外散骑侍郎 周兴嗣 撰 Recuillis par ZHOU Xingci sous la dynastie de Liang

天 地 玄 黄 宇 宙 洪 荒
tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng
日 月 盈 昃 辰 宿 列 张
rì yuè yíng zè chén xiǔ liè zhāng
寒 来 暑 往 秋 收 冬 藏
hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng
闰 余 成 岁 律 吕 调 阳
rùn yú chéng suì lǜ lǚ tiáo yáng
云 腾 致 雨 露 结 为 霜
yún téng zhì yǔ lù jié wéi shuāng
金 生 丽 水 玉 出 昆 冈
jīn shēng lì shuǐ yù chū kūn gāng
剑 号 巨 阙 珠 称 夜 光
jiàn hào jùquè zhū chēng yè guāng
果 珍 李 柰 菜 重 芥 姜
guǒ zhēn lǐ nài cài zhòng jiè jiāng
海 咸 河 淡 鳞 潜 羽 翔
hǎi xián hé dàn lín qián yǔ xiáng
龙 师 火 帝 鸟 官 人 皇
lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng
始 制 文 字 乃 服 衣 裳
shǐ zhì wén zì nǎi fú yī shāng
推 位 让 国 有 虞 陶 唐
tuī wèi ràng guó yǒu yú táo táng
吊 民 伐 罪 周 发 殷 汤
diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng
坐 朝 问 道 垂 拱 平 章
zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng
爱 育 黎 首 臣 伏 戎 羌
ài yù lí shǒu chén fú róng qiāng
遐 迩 一 体 率 宾 归 王
xiá ěr yī tǐ shuài bīn guī wáng
鸣 凤 在 竹 白 驹 食 场
míng fèng zài zhú bái jū shí chǎng
化 被 草 木 赖 及 万 方
huà bèi cǎo mù lài jí wàn fāng
盖 此 身 发 四 大 五 常
gài cǐ shēn fā sì dà wǔ cháng
恭 惟 鞠 养 岂 敢 毁 伤
gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ shāng
女 慕 贞 洁 男 效 才 良
nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng
知 过 必 改 得 能 莫 忘
zhī guò bì gǎi dé néng mò wàng
罔 谈 彼 短 靡 恃 己 长
wǎng tán bǐ duǎn mí shì jǐ cháng
信 使 可 覆 器 欲 难 量
xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng
墨 悲 丝 染 诗 赞 羔 羊
mòbēisīrǎn shī zàn gāo yáng
景 行 维 贤 克 念 作 圣
jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng
德 建 名 立 形 端 表 正
dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng
空 谷 传 声 虚 堂 习 听
kōng gǔ chuán shēng xū táng xí tīng
祸 因 恶 积 福 缘 善 庆
huò yīn è jī fú yuán shàn qìng
尺 璧 非 宝 寸 阴 是 竞
chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng
资 父 事 君 曰 严 与 敬
zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng
孝 当 竭 力 忠 则 尽 命
xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mìng
临 深 履 薄 夙 兴 温 凊
línshēnlǚbáo sù xīng wēn qīng
似 兰 斯 馨 如 松 之 盛
sì lán sī xīn rú sōng zhī shèng
川 流 不 息 渊 澄 取 映
chuān liú bù xī yuān chéng qǔ yìng
容 止 若 思 言 辞 安 定
róng zhǐ ruò sī yán cí ān dìng
笃 初 诚 美 慎 终 宜 令
dǔchūchéngměi shèn zhōng yí lìng
荣 业 所 基 籍 甚 无 竟
róng yè suǒ jī jí shèn wú jìng
学 优 登 仕 摄 职 从 政
xué yōu dēng shì shè zhí cóng zhèng
存 以 甘 棠 去 而 益 咏
cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng
乐 殊 贵 贱 礼 别 尊 卑
lè shū guì jiàn lǐ bié zūn bēi
上 和 下 睦 夫 唱 妇 随
shàng hé xià mù fū chàng fù suí
外 受 傅 训 入 奉 母 仪
wài shòu fù xùn rù fèng mǔ yí
诸 姑 伯 叔 犹 子 比 儿
zhū gū bó shú yóu zǐ bǐ ér
孔 怀 兄 弟 同 气 连 枝
kǒnghuáixiōngdì tóng qì lián zhī
交 友 投 分 切 磨 箴 规
jiāo yǒu tóu fèn qiē mó zhēn guī
仁 慈 隐 恻 造 次 弗 离
rén cí yǐn cè zào cì fú lí
节 义 廉 退 颠 沛 匪 亏
jié yì lián tuì diān pèi fěi kuī
性 静 情 逸 心 动 神 疲
xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí
守 真 志 满 逐 物 意 移
shǒuzhēnzhìmǎn zhú wù yì yí
坚 持 雅 操 好 爵 自 縻
jiān chí yǎ cāo hǎo jué zì mí
都 邑 华 夏 东 西 二 京
dū yì huá xià dōng xī èr jīng
背 邙 面 洛 浮 渭 据 泾
bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng
宫 殿 盘 郁 楼 观 飞 惊
gōng diàn pán yù lóu guān fēi jīng
图 写 禽 兽 画 彩 仙 灵
tú xiě qín shòu huà cǎi xiān líng
丙 舍 旁 启 甲 帐 对 楹
bǐng shè páng qǐ jiá zhàng duì yíng
肆 筵 设 席 鼓 瑟 吹 笙
sì yán shè xí gǔ sè chuī shēng
升 阶 纳 陛 弁 转 疑 星
shēng jiē nà bì biàn zhuàn yí xīng
右 通 广 内 左 达 承 明
yòu tōng guǎng nèi zuǒ dá chéng míng
既 集 坟 典 亦 聚 群 英
jì jí fén diǎn yì jù qún yīng
杜 稿 钟 隶 漆 书 壁 经
dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng
府 罗 将 相 路 侠 槐 卿
fǔ luó jiàng xiàng lù xiá huái qīng
户 封 八 县 家 给 千 兵
hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng
高 冠 陪 辇 驱 毂 振 缨
gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng
世 禄 侈 富 车 驾 肥 轻
shì lù chǐ fù chē jià féi qīng
策 功 茂 实 勒 碑 刻 铭
cè gōng mào shí lè bēi kè míng
磻 溪 伊 尹 佐 时 阿 衡
pán xī yī yǐn zuǒ shí ē héng)。
奄 宅 曲 阜 微 旦 孰 营
yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng
桓 公 匡 合 济 弱 扶 倾
huán gōng kuāng hé jì ruò fú qīng
绮 回 汉 惠 说 感 武 丁
qǐ huí hàn huì yuè gǎn wǔ dīng
俊 义 密 勿 多 士 寔 宁
jùn yì mì wù duō shì shí níng
晋 楚 更 霸 赵 魏 困 横
jìn chǔ gēng bà zhào wèi kùn héng
假 途 灭 虢 践 土 会 盟
jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng
何 遵 约 法 韩 弊 烦 刑
hé zūn yuē fǎ hán bì fán xíng
起 翦 颇 牧 用 军 最 精
qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng
宣 威 沙 漠 驰 誉 丹 青
xuān wēi shā mò chí yù dān qīng
九 州 禹 迹 百 郡 秦 并
jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng
岳 宗 泰 岱 禅 主 云 亭
yuè zōng tài dài chán zhǔ yún tíng
雁 门 紫 塞 鸡 田 赤 诚
yàn mén zǐ sài jī tián chì chéng
昆 池 碣 石 钜 野 洞 庭
kūn chí jié shí jù yě dòng tíng
旷 远 绵 邈 岩 岫 杳 冥
kuàng yuǎn mián miǎo yán yòu yǎo míng
治 本 于 农 务 兹 稼 穑
zhì běn yú nóng wù zī jià sè
俶 载 南 亩 我 艺 黍 稷
chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì
税 熟 贡 新 劝 赏 黜 陟
shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì
孟 轲 敦 素 史 鱼 秉 直
mèng kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí
庶 几 中 庸 劳 谦 谨 敕
shù jǐ zhōng yōng láo qiān jǐn chì
聆 音 察 理 鉴 貌 辨 色
líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè
贻 厥 嘉 猷 勉 其 祗 植
yí jué jiā yóu miǎn qí zhī zhí
省 躬 讥 诫 宠 增 抗 极
xǐng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí
殆 辱 近 耻 林 皋 幸 即
dài rǔ jìn chǐ lín gāo xìng jí
两 疏 见 机 解 组 谁 逼
liǎng shū jiàn jī jiè zǔ shéi bī
索 居 闲 处 沉 默 寂 寥
suǒ jū xián chù chén mò jì liáo
求 古 寻 论 散 虑 逍 遥
qiú gǔ xún lùn sǎn lǜ xiāo yáo
欣 奏 累 遣 戚 谢 欢 招
xīn zòu lěi qiǎn qī xiè huān zhāo
渠 荷 的 历 园 莽 抽 条
qú hé dí lì yuán mǎng chōu tiáo
枇 杷 晚 翠 梧 桐 蚤 凋
pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo
陈 根 委 翳 落 叶 飘 摇
chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo
游 鹍 独 运 凌 摩 绛 霄
yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo
耽 读 玩 市 寓 目 囊 箱
dān dú wán shì yù mù náng xiāng
易 輶 攸 畏 属 耳 垣 墙
yì yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng
具 膳 餐 饭 适 口 充 肠
jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng
饱 饫 烹 宰 饥 厌 糟 糠
bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng
亲 戚 故 旧 老 少 异 粮
qīn qì gù jiù lǎo shào yì liáng
妾 御 绩 纺 侍 巾 帷 房
qiè yù jì fǎng shì jīn wéi fáng
纨 扇 圆 洁 银 烛 炜 煌
wán shàn yuán jié yín zhú wěi huáng
昼 眠 夕 寐 蓝 笋 象 床
zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng
弦 歌 酒 宴 接 杯 举 殇
xián gē jiǔ yàn jié bēi jǔ shāng
矫 手 顿 足 悦 豫 且 康
jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng
嫡 后 嗣 续 祭 祀 烝 尝
dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng
稽 颡 再 拜 悚 惧 恐 惶
jī sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng
笺 牒 简 要 顾 答 审 详
jiān dié jiǎn yào gù dá shěn xiáng
骸 垢 想 浴 执 热 愿 凉
hài gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng
驴 骡 犊 特 骇 跃 超 骧
lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng
诛 斩 贼 盗 捕 获 叛 亡
zhū zhǎn zéi dào pǔ huò pàn wáng
布 射 僚 丸 嵇 琴 阮 箫
bù shè liáo wán jī qín ruǎn xiāo
恬 笔 伦 纸 钧 巧 任 钓
tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rèn diào
释 纷 利 俗 并 皆 佳 妙
shì fēn lì sú bìngjiējiāmiào
毛 施 淑 姿 工 颦 妍 笑
máo shī shū zī gōng pín yán xiào
年 矢 每 催 曦 晖 朗 曜
nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào
璇 玑 悬 斡 晦 魄 环 照
xuán jī xuán wò huì pò huán zhào
指 薪 修 祜 永 绥 吉 劭
zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào
矩 步 引 领 俯 仰 廊 庙
jù bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào
束 带 矜 庄 徘 徊 瞻 眺
shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào
孤 陋 寡 闻 愚 蒙 等 诮
gū lòu guǎ wén yú méng děng xiào
谓 语 助 者 焉 哉 乎 也
wèi yǔ zhù zhě yān zāi hū yě

中國歷史上最膾炙人口的十首詩

16 Mai 2008

第一首
李白 「靜夜思 」
床前明月光,疑是地上霜。
舉頭望明月,低頭思故鄉。

第二首
孟郊 「遊子吟」
慈母手中線,遊子身上衣。
臨行秘密縫,意恐遲遲歸。
誰言吋草心,報得三春暉。

第三首
白居易 「賦得古原草送別」
離離原上草,一歲一枯榮。
野火燒不盡,春風吹又生。
遠方侵古道,晴翠接荒城。
又送王孫去,萋萋滿別情。

第四首
曹植 「七步詩」
煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。
本是同根生,相煎何太急?

第五首
王之渙 「登鸛雀樓」
白日依山盡,黃河入海流。
欲窮千里目,更上一層樓。

第六首
王維 「九月九日憶山東兄弟」
獨在異鄉維異客,每逢佳節倍思親。
遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一人。

第七首
「詩經‧雎鳩‧周南」截文
關關雎鳩,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。
參差荇菜,左右流之,窈窕淑女, 寤寐求之。
求之不得,寤寐思服,悠哉悠哉,輾轉反側。
參差荇菜,左右采之,窈窕淑女,琴瑟友之。
參差荇菜,左右芼之,窈窕淑女,鍾鼓樂之。

第八首
李清照 「夏日絕句」
生當作人傑,死亦為鬼雄。
至今思項羽,不肯過江東。

第九首
王勃 「送杜少府之任蜀州」
城闕輔三秦,風煙望五津。
與君離別意,同是宦遊人。
海內存知己,天涯若比鄰。
無為在歧路,兒女共沾巾。

第十首
李紳 「憫農」之二
锄禾日当午,汗滴禾下土。
谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

Réflexion 2

12 Mai 2008

Ayant pris la place des dieux, les spectateurs se réjouissent d’un pouvoir absolu.
Hypnotisés, ils vivent ce qui se déroule sur scène et oublient momentanément leur monde réel. Alors, ils attendent que les amoureux soient réunis les gentils soient récompensés et le méchant soit châtié. Quel plaisir de se glisser sous la peau d’un autre, de briser les tabous ou agir autrement que dans la vie réelle! Quelle joie de voir et de se moquer d’un personnage ou une situation ridicule!

Or, ils se trompent, trahis par le sentiment d’être maîtres, ils sont menés jusqu’au bout par ce lieu de prédilection de double jeu – les représentations théâtrales – des acteurs interprétant les personnages qui déclenchent chez les spectateurs telles émotions. Le théâtre devient ainsi un lieu de purification et de code de conduite et révélateur des mœurs par l’excellence.

Réflexion 1

10 Mai 2008

Sur le chemin du retour de chez mon Soleil, je restais dans la pensée du devoir de son fils, que l’on a disserté pendant quelques heures.

Le double jeu du théâtre par les langages et les gestes théâtraux, qui tissent une toile d’araignée où les spectateurs entreprennent une quête afin de trouver un issu au dénouement. Ils y constatent, témoignent, tout en restant dans l’ombre, ils jouent des rôles tantôt voyeurs omniscients tantôt confidents, interlocuteurs indispensables des personnages qui, des fois, ne s’adressent pas directement entre eux.
Alors, quels supériorité et pouvoir!

Enfermés dans cet espace microcosmique, condensé en temps et en lieux, les spectateurs ont un lien étroit avec les personnages ; ils s’y identifient, analysent, apprécient, s’amusent. Quand je pense à l’origine de la création de ce genre « théâtre » par les grecs, c’était en plain air, consacré aux dieux ; les spectateurs à l’époque signifiaient les gens qui voient dans le sens propre du terme.

Il faut briser cet emprisonnement, alors, le déguisement, l’échange des situations… comme par la magie, un pigeon s’est transformé d’un foulard, on est enchanté et on s’évade de la cage forgée par le dramaturge.

Et notre monde n’est-il pas un grand théâtre? où se déroulent de divers drames dont on est à la fois les personnages réels et spectateurs. Comment sera le dénouement? Y’en aura t-il vraiment?

Je ne sais pas, je quête toujours.


Copyright © 2024 Kaleidoscope
CMS par WordPress et conçu par Lilicat