www.lilicat.com

Kaleidoscope

Un site utilisant WordPress

Abécédaires chinois

1 Sep 2009

[Intro]
Jusqu’à la génération de ma mère, les enfants chinois apprennent par cœur dès très jeune âge au moins deux ouvrages : 三字經 Sanzijing (livre précieux de connaissance en trois caractères) et 千字文 Qianziwen (texte en vers de 1008 différents caractères). Ce sont les abécédaires chinois.
Avec le premier, on apprend avec l’âge les notions de bases sur les 4 saisons, les chiffres, les 4 directions, les 5 éléments, les 5 monts, les 7 sentiments.., la connaissance sommaire des livres pour les grands, comme 六經 Liujing (Six documents précieux),四書 Sishu (Quatre livres), 五子 Wuzi (Cinq savants) et 小學 (Six méthodes de composition des caractères chinois), la connaissance de la chronologie et les faits historiques depuis les empereurs légendaires jusqu’à la dynastie de Qing, et les personnages historiques et leurs mérites.
Puisque ce livre a pour but d’initier les enfants, le registre de langue est familier et la forme de regrouper par trois caractères rimés permettent aux enfants de lire et de réciter sans peine. Tout au plus, les phrases, qui sont segmentées soit par 3, par 6 ou par 12 caractères, gardent un aspect très varié et amusant aux yeux des jeunes. Les enfants apprennent ainsi de mieux se comporter et de devenir un être digne aux yeux de ses parents et dans la société. Ce livre donne aussi la suite de l’apprentissage, d’un point de vu pédagogique voire moderne. Ma mère arrive à réciter les vers malgré le fait qu’elle n’est jamais allée à l’école!

I.  三字經 – 正體漢字
Sanzijing – en caractères traditionnels
人之初,性本善。性相近,習相遠。苟不教,性乃遷。
教之道,貴以專。昔孟母,擇鄰處。子不學,斷機杼。
竇燕山,有義方。教五子,名俱揚。養不教,父之過。
教不嚴,師之惰。子不學,非所宜。幼不學,老何為。
玉不琢,不成器。人不學,不知義。為人子,方少時。
親師友,習禮儀。香九齡,能溫席。孝於親,所當執。
融四歲,能讓梨。弟於長,宜先知。首孝弟,次見聞。
知某數,識某文。一而十,十而百。百而千,千而萬。
三才者,天地人。三光者,日月星。三綱者,君臣義。
父子親,夫婦順。曰春夏,曰秋冬。此四時,運不窮。
曰南北,曰西東。此四方,應乎中。曰水火,木金土。
此五行,本乎數。曰仁義,禮智信。此五常,不容紊。
稻粱菽,麥黍稷。此六穀,人所食。馬牛羊,雞犬豕。
此六畜,人所飼。曰喜怒,曰哀懼。愛惡欲,七情具。
匏土革,木石金。與絲竹,乃八音。高曾祖,父而身。
身而子,子而孫。自子孫,至玄曾。乃九族,人之倫。
父子恩,夫婦從。兄則友,弟則恭。長幼序,友與朋。
君則敬,臣則忠。此十義,人所同。凡訓蒙,須講究。
詳訓詁,明句讀。為學者,必有初。小學終,至四書。
論語者,二十篇。群弟子,記善言。孟子者,七篇止。
講道德,說仁義。作中庸,及孔伋。中不偏,庸不易。
作大學,乃曾子。自修齊,至平治。孝經通,四書熟。
如六經,始可讀。詩書易,禮春秋。號六經,當講求。
有連山,有歸藏。有周易,三易詳。有典謨,有訓誥。
有誓命,書之奧。我姬公,作周禮。著六經,存治體。
大小戴,著禮記。述聖言,禮樂備。曰國風,曰雅頌。
號四詩,當諷詠。詩既亡,春秋作。寓褒貶,別善惡。
三傳者,有公羊。有左氏,有彀梁。經既明,方讀子。
撮其要,記其事。五子者,有荀楊。文中子,及老莊。
經子通,讀諸史。考世系,知終始。自羲農,至黃帝。
號三皇,居上世。唐有虞,號二帝。相揖遜,稱盛世。
夏有禹,商有湯。周文武,稱三王。夏傳子,家天下。
四百載,遷夏社。湯伐夏,國號商。六百載,至紂亡。
周武王,始誅紂。八百載,最長久。周轍東,王綱墮。
逞干戈,尚游說。始春秋,終戰國。五霸強,七雄出。
嬴秦氏,始兼并。傳二世,楚漢爭。高祖興,漢業建。
至孝平,王莽篡。光武興,為東漢。四百年,終於獻。
魏蜀吳,爭漢鼎。號三國,迄兩晉。宋齊繼,梁陳承。
為南朝,都金陵。北元魏,分東西。宇文周,與高齊。
迨至隋,一土宇。不再傳,失統緒。唐高祖,起義師。
除隋亂,創國基。二十傳,三百載。梁滅之,國乃改。
稱五代,皆有由。炎宋興,受周禪。十八傳,南北混。
遼與金,皆稱帝。元滅金,絕宋世。盡中國,為夷狄。
明朝興,再開辟。太祖興,國大明。號洪武,都金陵。
迨成祖,遷燕京。十六世,至崇禎。閹亂后,寇內訌。
闖逆變,神器終。清順治,據神京。至十傳,宣統遜。
舉總統,共和成。復漢土,民國興。廿二史,全在茲。
載治亂,知興衰。讀史書,考實錄。通古今,若親目。
口而誦,心而惟。朝於斯,夕於斯。昔仲尼,師項橐。
古聖賢,尚勤學。趙中令,讀魯論。彼既仕,學且勤。
披蒲編,削竹簡。彼無書,且知勉。頭懸梁,錐刺股。
彼不教,自勤苦。如囊螢,如映雪。家雖貧,學不綴。
如負薪,如挂角。身雖勞,猶苦卓。蘇老泉,二十七。
始發憤,讀書籍。彼既老,猶悔遲。爾小生,宜早思。
若梁顥,八十二。對大廷,魁多士。彼既成,眾稱異。
爾小生,宜立志。堂八歲,能詠詩。泌七歲,能賦棋。
彼穎悟,人稱奇。爾幼學,當效之。蔡文姬,能辨琴。
謝道韞,能詠吟。彼女子,且聰敏。爾男子,當自警。
唐劉晏,方七歲。舉神童,作正字。彼雖幼,身己仕。
爾幼學,勉而致。有為者,亦若是。犬守夜,雞司晨。
苟不學,曷為人。蠶吐絲,蜂釀蜜。人不學,不如物。
幼而學,壯而行。上致君,下澤民。揚名聲,顯父母。
光於前,垂於後。人遺子,金滿嬴。我教子,惟一經。
勤有功,戲無益。戒之哉,宜勉力。

II. 《三字经》- 简体汉字
Sanzijing en caractères simplifiés
rén zhī chū xìng běn shàn

人 之 初 , 性 本 善。

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

性 相 近 , 习 相 远。

gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

苟 不 教 , 性 乃 迁。

jiào zhī dào guì yǐ zhuān

教 之 道 , 贵 以 专。

xī mèng mǔ zé lín chǔ

昔 孟 母 , 择 邻 处。

zǐ bù xué duàn jī zhù

子 不 学 , 断 机 杼。

dòu yān shān yǒu yì fāng

窦 燕 山 , 有 义 方。

jiào wǔ zǐ míng jù yáng

教 五 子 , 名 俱 扬。

yǎng bú jiào fù zhī guò

养 不 教 , 父 之 过。

jiào bù yán shī zhī duò

教 不 严 , 师 之 惰。

zǐ bù xué fēi suǒ yí

子 不 学 , 非 所 宜。

yòu bù xué lǎo hé wéi

幼 不 学 , 老 何 为。

yù bù zhuó bù chéng qì

玉 不 琢 , 不 成 器。

rén bù xué bù zhī yì

人 不 学 , 不 知 义。

wèi rén zǐ fāng shào shí

为 人 子 , 方 少 时。

qīn shī yǒu xí lǐ yí

亲 师 友 , 习 礼 仪。

xiāng jiǔ líng néng wēn xí

香 九 龄 , 能 温 席。

xiào yú qīn suǒ dāng zhí

孝 于 亲 , 所 当 执。

róng sì suì néng ràng lí

融 四 岁 , 能 让 梨。

tì yú zhǎng yí xiān zhī

弟 于 长 , 宜 先 知。

shǒu xiào tì cì jiàn wén

首 孝 弟 , 次 见 闻。

zhī mǒu shù shí mǒu wén

知 某 数 , 识 某 文。

yī ér shí shí ér bǎi

一 而 十 , 十 而 百。

bǎi ér qiān qiān ér wàn

百 而 千 , 千 而 万。

sān cái zhě tiān dì rén

三 才 者 , 天 地 人。

sān guāng zhě rì yuè xīng

三 光 者 , 日 月 星。

sān gāng zhě jūn chén yì

三 纲 者 , 君 臣 义。

fù zǐ qīn fū fù shùn

父 子 亲 , 夫 妇 顺。

yuē chūn xià yuē qiū dōng

曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

cǐ sì shí yùn bù qióng

此 四 时 , 运 不 穷。

yuē nán běi yuē xī dōng

曰 南 北 , 曰 西 东。

cǐ sì fāng yìng hū zhōng

此 四 方 , 应 乎 中。

yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

曰 水 火 , 木 金 土。

cǐ wǔ xíng běn hū shù

此 五 行 , 本 乎 数。

yuē rén yì lǐ zhì xìn

曰 仁 义 , 礼 智 信。

cǐ wǔ cháng bù róng wěn

此 五 常 , 不 容 紊。

dào liáng shū mài shǔ jì

稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

cǐ liù gǔ rén suǒ shí

此 六 谷 , 人 所 食。

mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

cǐ liù chù rén suǒ sì

此 六 畜 , 人 所 饲。

yuē xǐ nù yuē āi jù

曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

ài wù yù qī qíng jù

爱 恶 欲 , 七 情 具。

páo tǔ gé mù shí jīn

匏 土 革 , 木 石 金。

sī yǔ zhú nǎi bā yīn

丝 与 竹, 乃 八 音。

gāo zēng zǔ fù ér shēn

高 曾 祖 , 父 而 身。

shēn ér zǐ zǐ ér sūn

身 而 子 , 子 而 孙。

zì zǐ sūn zhì xuán zēng

自 子 孙 , 至 玄 曾

nǎi jiǔ zú rén zhī lún

乃 九 族 , 人 之 伦。

fù zǐ ēn fū fù cóng

父 子 恩 , 夫 妇 从。

xiōng zé yǒu dì zé gōng

兄 则 友 , 弟 则 恭。

zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

长 幼 序 , 友 与 朋。

jūn zé jìng chén zé zhōng

君 则 敬 , 臣 则 忠。

cǐ shí yì rén suǒ tóng

此 十 义 , 人 所 同。

fán xùn méng xū jiǎng jiū

凡 训 蒙 , 须 讲 究。

xiáng xùn gǔ míng jù dòu

详 训 诂 , 明 句 读。

wéi xué zhě bì yǒu chū

为 学 者 , 必 有 初。

xiǎo xué zhōng zhì sì shū

小 学 终 , 至 四 书。

lún yǔ zhě èr shí piān

论 语 者 , 二 十 篇。

qún dì zǐ jì shàn yán

群 弟 子 , 记 善 言。

mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

孟 子 者 , 七 篇 止。

jiǎng dào dé shuō rén yì

讲 道 德 , 说 仁 义。

zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

作 中 庸 , 子 思 笔。

zhōng bù piān yōng bú yì

中 不 偏 , 庸 不 易。
zuò dà xué nǎi zēng zǐ

作 大 学 , 乃 曾 子。

zì xiū qí zhì píng zhì

自 修 齐 , 至 平 治。

xiào jīng tōng sì shū shú

孝 经 通 , 四 书 熟。

rú liù jīng shǐ kě dú

如 六 经 , 始 可 读。

shī shū yì lǐ chūn qiū

诗 书 易 , 礼 春 秋。

hào liù jīng dāng jiǎng qiú

号 六 经 , 当 讲 求。

yǒu làn shān yǒu guī cáng

有 连 山 , 有 归 藏。

yǒu zhōu yì sān yì xiáng

有 周 易 , 三 易 详。

yǒu diǎn mó yǒu xùn gào

有 典 谟 , 有 训 诰。

yǒu shì mìng shū zhī ào

有 誓 命 , 书 之 奥。

wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ

我 周 公 , 作 周 礼。

zhù liù guān cún zhì tǐ

著 六 官 , 存 治 体。

dà xiǎo dài zhù lǐ jì

大 小 戴 , 注 礼 记。

shù shèng yán lǐ yuè bèi

述 圣 言 , 礼 乐 备。

yuē guó fēng yuē yǎ sòng

曰 国 风 , 曰 雅 颂。

hào sì shī dāng fěng yǒng

号 四 诗 , 当 讽 咏。

shī jì wáng chūn qiū zuò

诗 既 亡 , 春 秋 作。

yù bāo biǎn bié shàn è

寓 褒 贬 , 别 善 恶。

sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

三 传 者 , 有 公 羊。

yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

有 左 氏 , 有 谷 梁。

jīng jì míng fāng dú zǐ

经 既 明 , 方 读 子。

cuō qí yào jì qí shì

撮 其 要 , 记 其 事。

wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

五 子 者 有 荀 扬。

wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

文 中 子 , 及 老 庄。

jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

经 子 通 , 读 诸 史。

kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

考 世 系 , 知 终 始。

zì xī nóng zhì huáng dì

自 羲 农 , 至 黄 帝。

hào sān huáng jū shàng shì

号 三 皇 , 居 上 世。

táng yǒu yú hào èr dì

唐 有 虞 , 号 二 帝。

xiāng yī xùn chēng shèng shì

相 揖 逊 , 称 盛 世。

xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

夏 有 禹 , 商 有 汤。

zhōu wén wǔ chēng sān wáng

周 文 武 , 称 三 王。

xià chuán zǐ jiā tiān xià

夏 传 子 , 家 天 下。

sì bǎi zǎi qiān xià shè

四 百 载 , 迁 夏 社。

tāng fá xià guó hào shāng

汤 伐 夏 , 国 号 商。

liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

六 百 载 , 至 纣 亡。

zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

周 武 王 , 始 诛 纣。

bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

八 百 载 , 最 长 久。

zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

周 辙 东 , 王 纲 坠。

Chěng gān gē shàng yóu shuì

逞 干 戈 , 尚 游 说。

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

始 春 秋 , 终 战 国。

wǔ bà qiáng qī xióng chū

五 霸 强 , 七 雄 出。

yíng qín shì shǐ jiān bìng

ञjµ± 秦 氏 , 始 兼 并。

chuán èr shì chǔ hàn zhēng

传 二 世 , 楚 汉 争。

gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

高 祖 兴 , 汉 业 建。

zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

至 孝 平 , 王 莽 篡。

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

光 武 兴 , 为 东 汉。

sì bǎi nián zhōng yú xiàn

四 百 年 , 终 于 献。

wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

hào sān guó qì liǎng jìn

号 三 国 , 迄 两 晋。

song qí jì liáng chén chéng

宋 齐 继 , 梁 陈 承。

wéi nán cháo dū jīn líng

为 南 朝 , 都 金 陵。

běi yuán wèi fēn dōng xi

北 元 魏 , 分 东 西。

yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

宇 文 周 , 与 高 齐。

dài zhì suí yì tǔ yǔ

迨 至 隋 , 一 土 宇。

bú zài chuan shī tǒng xù

不 再 传 , 失 统 绪。

táng gāo zǔ qǐ yì shī

唐 高 祖 , 起 义 师。

chú suí luàn chuàng guó jī

除 隋 乱 , 创 国 基。

èr shí chuán sān bǎi zǎi

二 十 传 , 三 百 载。

liáng miè zhī guó nǎi gǎi

梁 灭 之 , 国 乃 改。

liáng táng jìn jí hàn zhōu

梁 唐 晋 , 及 汉 周。

chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

称 五 代 , 皆 有 由。

yán sòng xīng shòu zhōu shàn

炎 宋 兴 , 受 周 禅。

shí bā chuán nán běi hùn

十 八 传 , 南 北 混。

liáo yǔ jīn dì hào fēn

辽 与 金 , 帝 号 纷。

dài miè liáo sòng yóu cún

迨 灭 辽 , 宋 犹 存。
zhì yuán xīng jīn xù xiē

至 元 兴 , 金 绪 歇。

yǒu sòng shì yì tong miè

有 宋 世 , 一 同 灭。

bìng zhōng guó jiān róng dí

并 中 国 , 兼 戎 狄。

míng tài zǔ jiǔ qīn shī

明 太 祖 , 久 亲 师。

chuán jiàn wén fāng sì sì

传 建 文 , 方 四 祀。

qiān běi jīng yǒng lè sì

迁 北 京 , 永 乐 嗣。

dài chóng zhēn méi shān shì

迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

清 太 祖 , 膺 景 命。

jìng sì fāng kè dà dìng

靖 四 方 , 克 大 定。

zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

至 宣 统 , 乃 大 同。

shí èr shì qīng zuò zhōng

十 二 世 , 清 祚 终。

dú shǐ zhě kǎo shí lù

读 史 者 , 考 实 录。

tōng gǔ jīn ruò qīn mù

通 古 今 , 若 亲 目。

kǒu ér song xīn ér wéi

口 而 诵 , 心 而 维。

cháo yú sī xī yú sī

朝 于 斯 , 夕 于 斯。

xī zhòng ní shī xiàng tuó

昔 仲 尼 , 师 项 橐。

gǔ shèng xián shàng qín xué

古 圣 贤 , 尚 勤 学。

zhào zhōng ling dú lǔ lún

赵 中 令 , 读 鲁 论。

bǐ jì shì xué qiě qín

彼 既 仕 , 学 且 勤。

pī pú biān xiāo zhú jiǎn

披 蒲 编 , 削 竹 简。

bǐ wú shū qiě zhī miǎn

彼 无 书 , 且 知 勉。

tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

头 悬 梁 , 锥 刺 股。

bǐ bú jiào zì qín kǔ

彼 不 教 , 自 勤 苦。

rú náng yíng rú yìng xuě

如 囊 萤 , 如 映 雪。

jiā suī pín xué bú chuò

家 虽 贫 , 学 不 辍。

rú fù xīn rú guà jiǎo

如 负 薪 , 如 挂 角。

shēn suī láo yóu kǔ zhuó

身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

sū lǎo quán èr shí qī

苏 老 泉 , 二 十 七。

shǐ fā fèn dú shū jí

始 发 奋 , 读 书 籍。

bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

彼 既 老 , 犹 悔 迟。

ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

尔 小 生 , 宜 早 思。

ruò liáng hào bā shí èr

若 梁 灏 , 八 十 二。

duì dà tíng kuí duō shì

对 大 廷 , 魁 多 士。

bǐ jì chéng zhòng chēng yì

彼 既 成 , 众 称 异。

ěr xiǎo shēng yí lì zhì

尔 小 生 , 宜 立 志。

yíng bā suì néng yǒng shī

莹 八 岁 , 能 咏 诗。

mì qī suì néng fù qí

泌 七 岁 , 能 赋 棋。

bǐ yǐng wù rén chēng qí

彼 颖 悟 , 人 称 奇。

ěr yòu xué dāng xiào zhī

尔 幼 学 , 当 效 之。

cài wén jī néng biàn qín

蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

xiè dào yùn néng yǒng yín

谢 道 韫 , 能 咏 吟。

bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

彼 女 子 , 且 聪 敏。

ěr nán zǐ dāng zì jǐng

尔 男 子 , 当 自 警。

táng liú yàn fāng qī suì

唐 刘 晏 , 方 七 岁。

jǔ shén tóng zuò zhèng zì

举 神 童 , 作 正 字。

bǐ suī yòu shēn yǐ shì

彼 虽 幼 , 身 已 仕。

ěr yòu xué miǎn ér zhì

尔 幼 学 , 勉 而 致。

yǒu wéi zhě yì ruò shì

有 为 者 , 亦 若 是。

quǎn shǒu yè jī sī chén

犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

gǒu bù xué hé wéi rén

苟 不 学 , 曷 为 人。

cán tǔ sī fēng niàng mì

蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

rén bù xué bù rú wù

人 不 学 , 不 如 物。

yòu ér xué zhuàng ér xíng

幼 而 学 , 壮 而 行。

shàng zhì jūn xià zé mín

上 致 君 , 下 泽 民。

yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

扬 名 声 , 显 父 母。

guāng yú qián yù yú hòu

光 于 前 , 裕 于 后。

rén yí zǐ jīn mǎn yíng

人 遗 子 , 金 满 赢。

wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

我 教 子 , 惟 一 经。

qín yǒu gōng xì wú yì

勤 有 功 , 戏 无 益。

jiè zhī zāi yí miǎn lì

戒 之 哉 , 宜 勉 力。


Vous pouvez en suivre les commentaires par le biais du flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un trackback depuis votre propre site.


Un commentaire pour “Abécédaires chinois”

Alberto, le 25 août, 2012 à 11 h 29 min Ecrit:

As Chalrie Sheen says, this article is « WINNING! »

Laissez un commentaire

*


Copyright © 2023 Kaleidoscope
CMS par WordPress et conçu par Lilicat